Tekstilec, letn. 57, 2014, št. 3

 

VSEBINA

 

ZNANSTVENI ČLANKI

190      Tekstura – raster – vzorec – slika • Špela Udovič Izvleček in reference

Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, Snežniška 5, SI-1000 Ljubljana 

Pregledni znanstveni članek

Prispelo 05-2014 • Sprejeto 07-2014 

Korespondenčna avtorica:
mag. Špela Udovič
E-pošta: spela.udovic1@gmail.com


Izvleček

Prispevek obravnava vprašanje o percepciji opazovanja in o dojemanju gledalca določenih umetniških del, ki jih je mogoče smiselno povezati z oblikovanjem tekstilij. V raziskavi želimo utemeljiti predpostavko, da je likovna struktura vzorcev lahko primerljiva z gramatikami nekaterih slikarskih in grafičnih del. Naša izhodišča temeljijo na postulatu, da umetniško delo lahko preko ponavljajočih se variacij transformiramo in posledično percipiramo kot vzorec ter da likovna ekspresivnost vzorca lahko doseže tudi status umetniškega dela. Z analizami slikovnih površin skušamo dokazati, da je struktura slikovnega polja eden bistvenih dejavnikov, ki vpliva na dojemanje slikarskih del kot tudi likovnih materij vzorcev. Slikovna površina je temeljni del ploskve, ki jo zaznamo v vizualnem sistemu. Vsako površino neke ploskve v prostoru lahko opazujemo na vizualen in likovni način. Kadar je površina del likovnega dela, npr. vzorca ali slike, jo doživljamo in analiziramo s stališča likovnega gledanja. V likovnem smislu površino lahko dojemamo kot slikovno ploskev slike, risbe, vzorca… Aspekti njenega nastanka se izražajo v lastnostih teksture, strukture, fakture, patine in rastra. Lastnost barvnih odnosov in barvne modulacije, ki se kažejo v obliki teksture in rastra likovna umetnost implicira v različnih modelih. S sistematiko rastriranja in teksturiranja lahko povezujemo vzorce, tekstilne slike Lie Cook in Ghade Amer, pa tudi slikarska dela Victorja Vasarelya in Bridget Riley. Pri Rileyevi in gre predvsem za teksturalno gramatiko v strukturi oblik, ki tvorijo slikovna polja, Amerjeva pa se izraža tudi s pomočjo haptičnosti tekstilnih materialov, ki jih uporablja predvsem v konceptualnem smislu.

Ključne besede: slikovno polje, površina, tekstura, raster, vzorec, slika


Reference

 1. BUTINA, Milan. Prvine likovne prakse. Ljubljana: Debora, 1997.
 2. KUMAR, Marko. Tehnologija grafičnih procesov: 3., prenovljena in razširjena izdaja. Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje, 2008.
 3. BRADDOCK, Sarah E. in O’MAHONY, Marie. Techno textiles : revolutionary fabrics for fashion and design. London: Thames and Hudson. 1999.
 4. ŠUŠTERŠIČ, Nina, BUTINA, Milan, De GLERIA, Blaž, SKUBIN, Iris in ZORNIK, Klavdij. Likovna teorija : učbenik za likovno teorijo v vzgojnoizobraževalnem programu umetniška gimnazija – likovna smer. Ljubljana: Debora, 2004.
 5. KOČEVAR, Tanja Nuša. Vpliv parametrov konstrukcije in kompozicije tkanin na optično mešanje barv na njeni površini : doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, 2000.
 6. 1000 Patterens. Uredila Drusilla Cole,. London: A & C Black, 2003.
 7. SEURAT, Georges Pierre. La Parade. 1887−89 [dostopno na daljavo],[citirano 3.11.2008]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Seurat-La_Parade_detail.jpg>.
 8. COOK, Lia, SORKIN, Jenni in TROMBLE, Meredith. Lia Cook. Winchester: Telos Art Publishing, 2002.
 9. COOK, Lia. Four by Four. 2007 [dostopno na daljavo],[citirano 3.11.2008]. Dostopno na svetovnem spletu: <https://picasaweb.google.com/johanssonprojects/Thread#5079903373629558594>.
 10. COOK, Lia. An investigation: woven faces and neuroscience. Textile Forum, 2011, št. 18(4), 42−43.
 11. COOK, Lia. Facing Maze. 2010 [dostopno na daljavo],[citirano 3.11.2008]. Dostopno na svetovnem spletu: <https://www.cca.edu/academics/faculty/lcook>.
 12. LEKSIKON slikarstva: A-Ž. Uredil Drago Bajt. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 1996.
 13. SEMENZATO, Camillo. Svet umetnosti. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1979.
 14. UDOVIČ, Špela. Vzorec kot slikovno polje ali likovna kompozicija kot vzorec: oblikovanje ovojnega papirja pri pouku grafičnega oblikovanja. Likovna vzgoja, 2011, 11(53/54), 28−33.
 15. VASARELY, Victor, Metagalaxie. 1979 [dostopno na daljavo],[citirano 3.11.2008]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.ebay.de/itm/VICTOR-VASARELY-GROSSE-ORIGINAL-GRAFIK-SERIGRAPHIE-METAGALAXIE-VP-1708-/300928468796>.
 16. VASARELY, Victor. Alom, 1966 [dostopno na daljavo],[citirano 3.11.2008]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.radford.edu/rbarris/Women%20and%20art/post%20abstract%20expressionism%20pt%201.html>.
 17. TRSTENJAK, Anton. Psihologija barv. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka, 1996.
 18. DINTINJANA, Mia. Bridget Riley. Likovne besede : revija za likovno umetnost, 2001, št. 55/56, 50−75.
 19. MEDVED Andrej, FER Briony, NANCY, Jean-Luc, GABERŠČIK Boris, PINTER Tihomir, JERAŠA Jaka in LESKOŠEK Ivan. Abstraktno slikarstvo od Mušiča do Rimeleja: abstraktno kot sublimno. Piran: Obalne galerije (Ljubljana: Povše), 2004.
 20. RILEY, Bridget,. Arrest 2. 1965 [dostopno na daljavo],[citirano 3.11.2008]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.op-art.co.uk/op-art-gallery/bridget-riley/bridget-riley-arrest-2-1965>.
 21. Contemporary textiles : the fabric of fine art. Uredila Nadine Käthe Monem.  London: Black Dog Publishing, cop., 2008.
 22. REILLY, Maura. Ghada Amer. New York: Gregory R. Miller & Co., 2010.
 23. AMER, Ghada. Red Strokes on Raw Canvas. 2004 [dostopno na daljavo],[citirano 3.11.2008]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.elitismstyle.com/blogazine/wp-content/uploads/2011/01/ghada-amer-red-strokes1.jpg>.
 24. NAKAMURA, Shigeki. Pattern sourcebook : around the world : 250 patterns for projects and designs. Beverly: Rockport Publishers, 2008.
 25. UDOVIČ, Špela, KOVAČEV, Asja Nina, RODICA, Barbara. Raziskava semantičnih razsežnosti oblik in barv v vzorcu »Wild Rose«. Tekstilec, 2013, 56(3), 207−221.

 


 

202      Uporaba modelov barvnih prilagoditev za napoved barv na zaslonu
            • Tanja Ropas in Dejana Javoršek Izvleček in reference

Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, Snežniška 5, 1000 Ljubljana 

Izvirni znanstveni članek
Prispelo 04-2014 • Sprejeto 07-2014 

Korespondenčna avtorica:
doc. dr. Dejana Javoršek
Telefon: +386 1 200 32 65
E-pošta: dejana.javorsek@ntf.uni-lj.si

 

Izvleček

Barvno upravljanje je osnovna metoda, s katero lahko v elektronski grafični pripravi zagotovimo optimalen prikaz barv na zaslonu. Namen raziskave je bil ugotoviti, ali se lahko z modeli barvnih prilagoditev napove prikaz barv na zaslonu s širokim barvnim obsegom (angl. Wide Gamut Display) pri spremembi bele točke zaslona od 6500 K k naslednjim vrednostim barvnih temperatur bele točke zaslona: 5000 K, 5500 K, 7000 K, 7500 K in 9300 K. Za prilagoditev barve so bili uporabljeni trije različni modeli barvnih prilagoditev: bradfordski, von Kriesov in XYZ Scaling. Meritve barv pri beli točki 6500 K so bile določene za referenčne, na katerih so se izvajali preračuni z modeli barvnih prilagoditev k drugim belim točkam. Za ovrednotenje rezultatov so bile izračunane barvne razlike med izmerjenimi in prilagojenimi barvnimi vrednostmi pri posamezni beli točki. Rezultati izračunanih barvnih razlik so pokazali majhne barvne razlike (vrednosti pod 3) za veliko število barvnih polj pri vseh parih belih točk, s čimer je dokazano, da z modeli barvnih prilagoditev lahko zadovoljivo opišemo prikaz barv na zaslonu. Najboljši rezultati so bili doseženi s prilagoditvijo barvnih vrednosti po modelu XYZ Scaling, dobro se je obnesel tudi von Kriesov model, bradfordski pa je nasprotno od pričakovanj dal najslabše rezultate. Potrjeno je bilo, da barvne razlike med prilagojenimi in izračunanimi barvnimi vrednostmi rastejo sorazmerno z barvno razliko med izhodiščno in ciljno točko, saj so bile največje barvne razlike izračunane za par belih točk med 6500 K in 9300 K, najmanjše pa za par med 6500 K in 7000 K.

Ključne besede: zaslon, barvna prilagoditev, model XYZ Scaling, bradfordski model, von Kriesov model

 

Reference

 1. FAIRCHILD, Mark D. Color appearance models. Second edition. Chichester: John Wiley & Sons, 2006. 385 str.
 2. SIST ISO 12646:2010/Dod 1:2014 Grafična tehnologija – Zasloni za barvno preskušanje – Značilnosti in pogoji za vizualno opazovanje – Dodatek 1. 18 str.
 3. Chromatic adaptation. V Wikipedija: the free encyclopedia [dostopno na daljavo]. Obnovjeno 21. maj 2013 [citirano 23. 6. 2013]. Dostopno na svetovnem spletu: <https://en.wikipedia.org/wiki/Chromatic_adaptation>.
 4. Digital color imaging handbook. Uredil Gaurav Sharma. Boca Raton [etc.]: CRC Press, 2003, 56−57.
 5. FINLAYSON, Graham D. in SÜSSTRUNK, Sabine. Spectral sharpening and the Bradford transform [dostopno na daljavo]. Obnovljeno 7. julij 2011 [citirano 15. 7. 2013]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://infoscience.epfl.ch/record/34077/files/FinlaysonS00.pdf>.
 6. SÜSSTRUNK, Sabine, HOLMB, Jack in FINLAYSON, Graham D. Chromatic adaptation performance of different RGB sensors [dostopno na daljavo]. Obnovljeno 9. julij 2011 [citirano 20. 6 2013]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://infoscience.epfl.ch/record/34049/files/SusstrunkFH01.pdf>.
 7. ĐORĐEVIĆ, Dejana, JAVORŠEK, Andrej in HLADNIK, Aleš. Primerjava CMCCAT2000 in bradfordskega modela kromatične prilagoditve. Tekstilec, 2009, 52(4−6), 91−101.
 8. ĐORĐEVIĆ, Dejana, JAVORŠEK, Andrej in HLADNIK, Aleš. Performance of five chromatic adaptation transforms using large number of color patches. Acta graphica, 2009, 20(1/4), 9−19.
 9. ĐORĐEVIĆ, Dejana, JAVORŠEK, Andrej in HLADNIK, Aleš. Comparison of chromatic adaptation transforms used in textile printing sample preparation. Coloration Technology, 2010, 126(5), 275−281, http://dx.doi.org/10.1111/j.1478-4408.2010.00258.x.
 10. WESTLAND, Stephen in RIPAMONTI, Caterina. Computational color science: using matlab. Chichester: John Wiley & Sons, 2004. 207 str.
 11. LINDBLOOM, Bruce. Bruce Lindbloom.com [dostopno na daljavo]. Obnovljeno 24. marec 2008 [citirano 12. 7. 2013]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.brucelindbloom.com/>.
 12. KATOH, Naoya in NAKABAYASHI, Kiyotaka Applying mixed adaptation to various chromatic adaptation transformation (CAT) models [dostopno na daljavo]. Obnovljeno 18. oktober 2011 [citirano 7. 7. 2013]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://pdf.aminer.org/000/540/731/applying_mixed_adaptation_to_various_chromatic_adaptation
  _transformation_cat_models.pdf
  >.
 13. CIE 15:2004. 3rd edition. Technical report. Colorimetry. Washington, D.C.: International Commission on Illumination, 2004, 71 str.
 14. HUNT, Robert W. in POINTER, Michael R. Measuring Colour: Fourth Edition. Chichester : John Wiley & Sons, 2011. 469 str.
 15. User requirements for a flat panel display (FPD) as master monitor in an HDTV programme production environment (2008). [dostopno na daljavo]. BT Series, Broadcasting service (television). Report ITU-R BT.2129 (05/2009) [citirano 2. 8. 2013]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-BT.2129-2008-PDF-E.pdf>.
 16. Altering color dramatically with a single setting : examining color temperature on an LCD monitor. EIZO Corporation [dostopno na daljavo]. Obnovljeno 30. marec 2009 [citirano 22. 7. 2013]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.eizo.com/global/library/basics/color_temperature_on_an_LCD_monitor/>.
 17. PASCALE, Dänny. A Review of RGB color spaces …from xyY to R’G’B’. Montreal: The BabelColor [dostopno na daljavo]. Obnovljeno 10. januar 2011 [citirano 26. 6. 2013]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.babelcolor.com/download/A%20review%20of%20RGB%20color%20spaces.pdf>.
 18. SIST ISO 3664:2011 Grafična tehnologija in fotografija – Pogoji za vizualno opazovanje. 33 str.
 19. BRAČKO, Sabina in ĐORĐEVIĆ, Dejana. Merjenje barv : vaje. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, 43 str.

 


 

212      Primerjava izmerjenih in predlaganih hrbtnih dolžin za razvoj osnovnega kroja • Tanja Podbevšek
            Izvleček in reference

Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, Snežniška 5, 1000 Ljubljana 

Izvirni znanstveni članek
Prispelo 04-2014 • Sprejeto 07-2014 

Korespondenčna avtorica:
dr. Tanja Podbevšek
E-mail: tanja.podbevsek@ntf.uni-lj.si

 

Izvleček

Namen naše raziskave je bil primerjati hrbtne dolžine sodobnih konstrukcijskih sistemov z izmerjenimi hrbtnimi dolžinami pri mladih Slovenkah, da bi ugotovili, katera hrbtna dolžina iz različnih sodobnih konstrukcijskih sistemov se najbolje ujema s telesnimi merami točno določene ciljne skupine na trgu. Za raziskavo se je prostovoljno javilo 160 študentk (starih 19−27 let), ki študirajo na Univerzi v Ljubljani v Sloveniji. Rezultati raziskave so pokazali, da se izmerjene hrbtne dolžine znatno razlikujejo od tistih, ki so na voljo v preglednicah sodobnih konstrukcijskih sistemov ali ki so izračunane kot sekundarne mere na podlagi teh sistemov. Izmerjene hrbtne dolžine so bile enake v vseh velikostnih skupinah in se niso povečale, kot se je to izkazalo pri vseh analiziranih sodobnih konstrukcijskih sistemih. Razpon izmerjenih hrbtnih dolžin znotraj posamezne skupine je bil precejšen (33–43 cm); izmerjene hrbtne dolžine niso bile v korelaciji s telesno višino, prsnim obsegom in zato tudi ne z izračunanimi hrbtnimi dolžinami. Vrednosti za hrbtne dolžine, kot jih predlagajo različni sodobni konstrukcijski sistemi, se znatno razlikujejo od izmerjenih vrednosti pri mladih Slovenkah. Predlagamo, da se hrbtna dolžina vključi kot neposredno izmerjen parameter za razvoj osnovnega kroja pri izdelavi oblačil po meri.

Ključne besede: konstrukcija vzorca, antropometrične meritve, hrbtna dolžina, obleka, osnovni kroj

 

Reference 

 1. ALEXANDER, Marina, CONNELL, Lenda Jo and PRESLEY Ann Beth. Clothing fit preferences of young female adult customers. International Journal of Clothing and Technology, 2005, 17 (1), 52−64, http://dx.doi.org/10.1108/09556220510577961.
 2. PODBEVŠEK, Tanja. Market segmentation in the light of clothing anthropometry. In: 5th World Textile Conference AUTEX 2005, 27-29 June 2005, Portorož, Slovenia. Ed. Alenka MAJCEN LE MARECHAL et al. Proceedings. Maribor: Faculty of Mechanical Engineering, Department of Textiles, 2005, str. 671-676.
 3. ASHDOWN, Susan P. and DUNNE, Lucy. A study of automated custom fit: readiness of the technology for the apparel industry. Clothing & Textile Research Journal, 2006, 24(24), 121−136.
 4. STIEGLER, Margarete and MÜLLER-WILDE, Ursula. Schnittkonstruktionen für Röcke und Hosen – System M.Müller & Sohn. München: Rundschau-Verlag, 1996.
 5. STIEGLER, Margarete and MÜLLER-WILDE, Ursula. Schnittkonstruktionen für Kleider und Blusen. München: Rundschau-Verlag, 1997.
 6. KROLOPP, Luise and STIEGLER, Margarete. Schnittkonstruktionen für Jacken und Mäntel : System M. Müller & Sohn. München: Rundschau-Verlag, 1994.
 7. ABRAM ZVER, Marta. Ženska obleka – osnove konstruiranja. Velenje: ModART, 2003.
 8. JULEAN, R., HALÁSZ, M. Comparison of decimal and Müller-type base pattern design for women’s clothes. In Proceedings of 2nd IN-TECH-ED ’02. April 2001. Budapest, Hungary, 202−206.
 9. ALDRICH, Winifred. Metric Pattern Cutting. 4th edition. Oxford Malden, Carlton: Blackwell Publishing, 2004.
 10. MORS DE CASTRO, Lucia. Patternmaking in Fashion – Step by Step. Köln: Evergreen, 2010.
 11. JANSEN, Jutta. Systemschnitt 1, Modeschnitte für Röcke, Blusen, Hemden, Kleider, Jacken, Hozen. Berlin: Schiele & Schön, 1994.
 12. ISO 8559:1989 Garment construction and anthropometric surveys – Body dimensions.
 13. BURGO, Fernando. Il modellismo. Tecnica del modello sartoriale e industrial. 3th edition. Milan: Instituto di Moda Burgo, 1998.
 14. ARMSTRONG, Helen Joseph. Patternmaking for fashion design. 4th edition. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2006.
 15. SIST EN 13402-3:2005 Označevanje velikosti oblačil – 3. del: Mere in koraki., 29 pp.
 16. ISO 3635:1981 Size designation of clothes – Definitions and body measurement procedure.
 17. STJEPANOVIĆ, Zoran, RUDOLF, Andreja, JEVŠNIK, Simona, CUPAR, Andrej, POGAČAR, Vojko and GERŠAK, Jelka. 3D virtual prototyping of a ski jumpsuit based on a reconstructed body scan model. Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Secţia Textile, Pielärie, 2011, tom. 57 (61), fasc. 1, 17−30. <http://www.tex.tuiasi.ro/BIP/1_2011/17-30_2_Stejpanovic_.pdf>.
 18. JEVŠNIK, Simona, PILAR, Tanja, STJEPANOVIĆ, Zoran and RUDOLF, Andreja. Virtual prototyping of garments and their fit to the body. In DAAAM International scientific book 2012. Ed. Branko Katalinić. Vienna: DAAAM International, 2012, 601−618.

 


 

220      Vpliv surovinske sestave in ventilacije športnih majic na toplotno udobje • Dragana Grujić1,
             Svjetlana Janjić1, Damjana Celcar2, Danijela Jokanović1 in Simona Jevšnik3 Izvleček in reference

1 Univerza v Banjaluki, Tehnološka fakulteta, V. Stepe Stepanovića 73, Banja Luka, Republika srbska, Bosna in Hercegovina
2Univerza na Primorskem, Fakulteta za dizajn, Prevale 10, Ljubljana
3 Tehnična univerza v Carigradu, Fakulteta za tekstilno tehnologijo in dizajn, İnönü Caddesi,  Carigrad, Turčija

 

Izvirni znanstveni članek
Prispelo 05-2014 • Sprejeto 07-2014 

Korespondenčna avtorica:
doc. dr. Dragana Grujić
E-pošta: dragana.grujic@unibl.rs

 

Izvleček

Ljudje s povečanim izločanjem znoja si že pri nizkih telesnih obremenitvah v različnih okoljskih razmerah nenehno prizadevajo, da bi dosegli želeno toplotno udobje v oblačilu. Ker se ustrezno toplotno udobje pri nošenju oblačil lahko doseže le s pravilno izbiro tekstilij in z ustreznim krojem oblačila ter konstrukcijo krojnih delov, ki sestavljajo oblačilo, je v okviru tega prispevka raziskan vpliv surovinske sestave pletiv in dizajna moških športnih majic na toplotno fiziološko udobje oblačil pri nošenju z vidika toplotnih in sorpcijskih lastnosti. Pomembna parametra za definiranje toplotnega udobja sta količina izločenega znoja in količina v oblačilo absorbiranega znoja. Na količino izločenega znoja vplivajo vremenske razmere, telesna aktivnost osebe in njena nagnjenost k potenju, medtem ko na količino v oblačilo absorbiranega znoja poleg toplotnih in sorpcijskih lastnosti pletiv pomembno vpliva tudi odprtost oblačila. Odprtost oblačila omogoča ventilacijo, ki vpliva na učinkovitejšo izmenjavo toplote med telesom in okoljem. V ta namen so bili testirani naslednji parametri pletiv: koeficient toplotne prevodnosti (l), zračna prepustnost (Q), pretok vodne pare (WVP) in sposobnost zadrževanja vode (WRV).Vpliv kroja moških majic, izdelanih iz pletiv različne surovinske sestave, na ventilacijo in udobje, je bil testiran na podlagi količine izločenega znoja (Esw) med nošenjem kot fiziološki parameter osebe in količine v majico akumuliranega znoja (Wsw) kot parametra sorpcijskih lastnosti pletenin. Pokazalo se je, da surovinska sestava pletiv in sam dizajn športne majice pomembno vplivata na količino v majico akumuliranega znoja in posledično na samo udobje pri nošenju.

Ključne besede: ventilacija oblačila, toplotno udobje, količina akumuliranega znoja, športna oblačila

 

Reference

 1. GRUJIĆ, Dragana: Vpliv snovnih lastnosti tkanin na toplotno fiziološko udobje oblačil : doktorska disertacija. Maribor, 2010.
 2. BISHOP, A. Phillip., BALILONIS, Gytis, DAVIS, Jon Kyle, ZHANG Yang. Ergonomics and Comfort in Protective and Sport Clothing: A Brief Review. Journal of Ergonomics, 2013, doi:10.4172/2165-7556.S2-005.
 3. ROSSI, R., Interactions between protection and thermal comfort. V Textiles for protection. Edited by Richard A. Scott. Woodhead Publishing in Textiles, The Textile Institute, 2005, 233-260.
 4. GRUJIĆ, Dragana, GERŠAK, Jelka. Amount secreted depedence and of absorbed sweat in clothing from material properties and climatic conditions. V Fifth International Scientific Conference Contemporary Materials 2012, Academy of Sciences and Arts of the Republic of Srpska, Banja Luka, 2012, 625−636.
 5. YOO, Hwa Sook, HU, Y. S., KIM, E. A. Effect of heat and moisture transport in fabrics and garments determined with a vertical plate sweating skin model. Textile Research Journal, 2000, 70(6), 542−549, doi: 10.1177/004051750007000612.
 6. KIM, J.O., Dynamic moisture vapour transfer through textiles. Textile Research Journal, 1999, 69(3), 193−202, doi: 10.1177/004051759906900306.
 7. GRUJIĆ, Dragana, GERŠAK, Jelka, RISTIĆ, Mihajlo. Uticaj fizikalnih i sorpcijskih svojstava tkanina na količinu upijenog znoja u odjeći, Tekstil, 2010, 59(3), 68−79.
 8. CELCAR, Damjana, GERŠAK, Jelka in MENANDER, Harriet. Vrednotenje toplotnih lastnosti tekstilij in njihovih kombinacij, Tekstilec, 2010, 53(1−3), str.12.
 9. CROCKFORD, G. W., CROWDER, M., PRESTIDGE, S. P. A trace gas technique for measuring clothing micro climate air exchange rates, British Journal of industrial Medicine, 1972, 29, 378−386.
 10. CROCKFORD, G. W., ROSENBLUM, H. A. The measurment of clothing micro climate volumes. Clothing Research Journal, 1974, 2(3), 109−114.
 11. REISCHL, U., SPSUL, W. A., DUKES-DOBOS, F. N., HALL, E. G. Ventilation Analysis of Industrial Protective Clothing. V Trends in Ergonomics/Human Factors IV. Holland, 1987.
 12. LOTENS, W. A., HAVENITH, George. Ventilation of Rainwear Determined by a Trace Gas Method. V Environmental Ergonomics. New York : Taylor & Francis, 1988, 162-172.
 13. HAVENTIH, George, HEUS, Ronald, LOTENS, Wouter A. Clothing ventilation, vapour resistance and the permeability index: changes due to posture, movement and wind. Ergonomics, 1990, 33(8), 989-1005, doi: 10.1080/00140139008925308.
 14. KE, Ying, HAVENITH, George, ZHANG, Xianghui, LI, Xiaohui, LI, Jun. Effects of wind and clothing apertures on local clothing ventilation rates and thermal insulation. Textile Research Journal, Published online before print December 12, 2013, doi:10.1177/0040517513512399.
 15. UEDA, Hiroyuki, HAVENITH, George. The effect of fabric air permeability on clothing ventilation. V Environmental Ergonomics. Edited by Tochihara, Y., Ohnaka, T. Velika Britanija : Elsevier, 2004, 343-346, doi: 10.1016/S1572-347X(05)80054-0.
 16. LUMLEY, S. H., STORY, D. L., THOMAS, N. T. Clothing ventilation – Update and applications. Applied Ergonomics, 1991, 22(6), 390-394, doi: 10.1016/0003-6870(91)90081-R.
 17. ZHAO, Mengmeng, GAO, Chuansi, WANG, Faming, KUKLANE, Kalev, HOLMER, Ingvar, LI, Jun. A study on local cooling of garments with ventilation fans and openings placed at different torso sites. International Journal of Industrial Ergonomics, 2013, 43(3), 232-237, doi: 10.1016/j.ergon.2013.01.001.
 18. ZHANG, H. X., Li, J., WANG, Y. Y. Effect of clothing ventilation openings on thermoregulatory responses during exercise. Indian Journal of Fibre & Textile Research, 2012, 37, 162−171.
 19. UEDA, Hiroyuki, INOUE, Yoshimitsu, MATSUDAIRA, Mitsuo, ARAKI, Tsutomu, HAVENITH, George. Regional microclimate humidity of clothing during light work as a result of the interaction betwen local sweat production and ventilation. International Journal of Clothing Science and Technology, 2006, 18(4), 225-234.
 20. BOUSKILL, L. M., HAVENITH, George, KUKLANE, K., PARSONS, K. C., WITHEY, W. R. Relationship between clothing ventilation and thermal insulation. AIHA Journal: a journal of the science of occupational and environmental health and safety, 2002, 63(3), 262-268, doi: 10.1080/15428110208984712.
 21. QIAN, Xiaoming, FAN, Jintu. Interactions of the surface heat and moisture transfer from the human body under varying climatic condisitons and walking speeds. Applied Ergonomics, 2006, 37(6), 685-693, doi: 10.1016/j.apergo.2006.01.002.
 22. HAVENITH, George, UEDA, Hiroyuki, SARI, Hayet, INOUE, Yoshimitsu. Required clothing ventilation for different body regions in relation to local sweat rates V 2nd European Conference on Protective Clothing. Edited by Rossi, R. Montreux, Switzerland, 2003.
 23. OptiTex, [dostopno na daljavo], [citirano 7.3.2014]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.optitex.com/>.
 24. ISO 5085-1:1989 Textiles-Determination of thermal resistance – Part 1: Low thermal resistance.
 25. BS 7209:1990 Specification for water vapour apparel fabrics.
 26. DIN 53 814, 1997Bestimmung des Wasserrückhaltevermögens von Fasern und Fadenabschnitten.
 27. DIN 53887 Prufung von Textilien – Bestimmung der Luftdurchlassigkeit von textilen Flachengebilden, 1995.
 28. Ergonomics of the thermal environment – Determination of metabolic rate. ISO 8996: 2004.
 29. SUŠNIK, Janko. Toplotna obremenitev in obremenjenost. Ljubljana : Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo, 1990, 141.
 30. ISO 9886:2004 Ergonomics – Evaluation of thermal strain by physiological measurements.
 31. ISO 10551: 1995 Ergonomics of the thermal environment – Assesment of the influence of the thermal environment using subjective judgement scales.
 32. PALLANT, Julie. SPSS – A Step by Step Guide to Data Analysis Using SPSS for Windows. Australia : Allan & Unwin, 2000.

 


 

231      Proučevanje konceptov ohlajanja človeka • Daniela Zavec Pavlinić1 in Andreja Oder2 
            Izvleček in reference

1Titera, d. o. o., Obrtna ulica 40, SI-9000 Murska Sobota
2Prevent&Deloza, d. o. o., Kosova ulica 14, SI-3000 Celje 

Kratki znanstveni prispevek
Prispelo 07-2014 • Sprejeto 08-2014 

Korespondenčna avtorica:
izr. prof. dr. Daniela Zavec Pavlinić
Telefon: 00386 31 307 728
E-pošta: info@titerad.com 

 

Izvleček

Delo v vročem okolju po navadi pomeni prisotnost še drugih negativnih vplivov iz okolice, pred katerimi je človeka treba zaščititi, zato je treba osebno varovalno opremo skrbno načrtovati. Poleg funkcije zaščite je treba tudi pomisliti tudi na možnost ohlajanja človeka na ravni mikrookolja osebne varovalne opreme. Poznavanje možnosti in konceptov ohlajanja človeka v vročem okolju je pomembno z vidika preprečevanja pregretja in povečanja delovne učinkovitosti skozi predpisan delovni čas. Obstajajo različni sistemi za ohlajanje, prav tako je različna njihova učinkovitost v daljšem časovnem obdobju. V prispevku je obravnavan pasivni sistem za ohlajanje, ki je bil vgrajen v majico. Pasivni sistem je bil v obliki netkane tekstilije (podobne flisu) porazdeljen po površini majice na zgornjem prsnem in hrbtnem delu. Netkana tekstilija, ki vsebuje hidrokristale, v dotiku s hladno vodo nabrekne in v takšnem stanju hladi človeka oz. ohranja temperaturo kože pri normalni vrednosti. Spodnji del majice je bil izdelan iz zračnega poliestrskega pletiva. Tako izdelano majico je testiralo 16 oseb med intenzivno vadbo na simulatorju smučanja z vidikov učinkovitosti hlajenja in funkcionalnosti samega izdelka. S tem namenom je bila merjena sprememba temperature s pomočjo termokamere, funkcionalnost pa ovrednotena s subjektivnimi ocenami. Rezultati so pokazali razlike v temperaturi kože pred vadbo in po njej, ki potrjujejo učinek hlajenja. Dobljeni rezultati subjektivnega ocenjevanja nas vodijo naprej v optimizacijo izdelka z vidika drugačne porazdelitve netkane tekstilije za ohlajanje po površini majice, saj so mehanizmi ohlajanja potrebni za krajše časovno obdobje drugačni kot za ohlajanje za dalj časa trajajoče delovne aktivnosti.

Ključne besede: hidrokristali, koncepti ohlajanja človeka, osebna varovalna oprema, vroče okolje 

 

Reference 

 1. UMBACH, K. H. Physiological tests and evaluation models for the optimisation of the performance of protective clothing. V Environmental Ergonomics, MEKJAVIĆ, Igor B., BANISTER E. W., MORISSON J. B., Taylor and Francis, New York, 1987, 139–161.
 2. MORABITO, Marco, ZAVEC PAVLINIČ, Daniela, CRISCI, Alfonso, CAPECCHI, Valerio, ORLANDINI, Simone, MEKJAVIĆ, Igor B. Determining optimal clothing ensembles based on weather forecasts, with particular reference to outdoor winter military activities. International journal of biometeorology, 2011, 55(4), 481–490, doi: 10.1007/s00484-010-0357-6.
 3. LEITHEAD, Charles Stuart, LIND, Alexander Ramsey. Heat stress and heat disorders. Philadelphia : F. A. Davis, 1964, 304.
 4. ZAVEC PAVLINIČ, Daniela, CIUHA, Urška, GRÖNKVIST, Mikael, MEKJAVIĆ, Igor B., EIKEN, Ola. Vpliv spodnjega perila na mikrookolje oblačilnega sistema med vadbo v simuliranem puščavskem okolju = Effect of underwear on clothing system microclimate during exercise in simulated desert environment. V 42. simpozij o novostih v tekstilstvu : zbornik izvlečkov. SIMONČIČ, Barbara (ur.), GREGOR- SVETEC, Diana (ur.), FORTE-TAVČER, Petra (ur.). Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, 2011, 23.
 5. CIUHA, Urška, GRÖNKVIST, Mikael, MEKJAVIĆ, Igor B., KÖLEGÅRD, Roger, ZAVEC PAVLINIČ, Daniela, EIKEN, Ola. Thermal strain in soldiers performing patrol missions in a desert climate: effect of the two different cooling strategies. V: XIV International Conference on Environmental Ergonomics : Final programme and book of abstracts. Paschalidis Medical Publisher. Nafplio, Greece, 2011, 71.
 6. Dräger. Dräger comfort vest CVP 5220 [dostopno na daljavo]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.draeger.com/sites/enus_us/Pages/Fire-Services/Draeger-Comfort-Vest.aspx>.
 7. Personal Climate Systems – The Challenge [dostopno na daljavo]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.security-technologynews.com/article/personal-climate-systems-challenge.html>.
 8. Arctic heat body cooling products [dostopno na daljavo]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.arcticheat.com.au/>.
 9. Cooling vests arctic heat USA [dostopno na daljavo]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.arcticheatusa.com/>.
 10. Polar products. Cool comfort hidden vest [dostopno na daljavo]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.polarproducts.com/polarshop/pc/Cool-Comfort-Hidden-Vest-p295.htm>.
 11. SMOLANDER, Juhani, KUKLANE, Kalev, GAVHED, Desiree, NILSSON, Hakan., HOLMER, Ingvar. Effectiveness of a light-weight ice-vest for body cooling while wearing fire fighter’s protective clothing in the heat. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2004, 10(2), 111–117.
 12. Pro ski-simulator [dostopno na daljavo]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.ski-simulator.com/>.
 13. “Comfort Study Field Test in Nassfeld” (2012), video posnetek testiranja v arhivu podjetja Biomed, d. o. o., Ljubljana
 14. LaSportiva (2011) “Controlled physiological field test”, videoposnetek testiranja v arhivu podjetja Biomed, d. o. o., Ljubljana.

 


 

 

STROKOVNI DEL

240      Osebna varovalna oprema: Idejni razvoj večnamenskih varovalnih oblačil za podjetje
             Prevent&Deloza, d. o. o.

242      Modne revije & razstave: Emonska oblačila nekoč in danes

244      Modne revije & razstave: Zaključna video modna revija in tekstilna instalacija Fakultete za dizajn

246      Modne revije & razstave: Planetarni ples iluzij

247      Modne revije & razstave: Vesolje – veselje v nas

248      Modne revije & razstave: Razstava RE20 študentov Katedre za tekstilne materiale in oblikovanje,
             FS UM, v okviru Meseca mode v muzeju

250      Modne revije & razstave: Oblačilni videz

252      Nagrade: Kreativno recikliranje iz ostankov preprog

253      Portret: Zoran Garevski …

259      Konference in simpoziji: Mednarodna konferenca NANOAPP, Nanomaterials &Applications

260      Konference in simpoziji: 45. simpozij o novostih v tekstilstvu
             »Napredne tekstilije za družbo in gospodarstvo«