Tekstilec, letn. 59, 2016(1)

 

VSEBINA

 

ZNANSTVENI ČLANKI

4       Oblikovanje mita: jezikovni vzorci kot pomoč pri oblikovanju oblačil v fazi risanja

……..Jure Purgaj*, Simona Jevšnik** *** Izvleček in reference

*University for Teacher Education Vienna, Grenzackerstraße 18, AT-1100 Vienna

**INLAS d. o. o., Intelectual Property and Counseling d. o. o., Grajski trg 3, SI-3210 Slovenske Konjice

***University of Maribor, Faculty of Mechanical Engeneering, Institute of Engineering Materials and Design, Smetanova 17, SI-2000 Maribor

Izvirni znanstveni članek

 

Prispelo 09-2015 • Sprejeto 12-2015

 

Korespondenčni avtor:

D.Sc. Jure Purgaj

E-pošta: jure.purgaj@phwien.ac.at

 

Izvleček

Članek uvaja nov pristop k raziskovanju mode, oblikovanja tekstilij in oblačil. Raziskava sledi razumevanju Chri- stopherja Alexandra o jezikovnih vzorcih in uvaja jezikovne vzorce, ki omogočajo vizualizacijo in oblikovanje obla- čil v primerih, ko je oblikovalsko izhodišče pripovedna in nevizualna oblika inspiracije. Za vizualizacijo opisov slo- venskih mitoloških bitij je bila razvita vodena metoda, ki temelji na oblikovalskem procesu in različnih mitoloških vzorcih. V članku so opredeljeni in analizirani procesi, ki se pojavijo v fazi risanja. Predstavljena raziskava osvetlju- je razumevanje procesov pri oblikovanju oblačil v fazi načrtovanja risbe. Na podlagi pridobljenih rezultatov je mo- goče sklepati, da imajo predlagani jezikovni vzorci in vodena metoda velik potencial za ustvarjanje novih interdi- sciplinarnih znanj. Razvita metoda je bila testirana na slovenskih mitoloških bitjih, vendar je lahko uporabljena pri vseh virih, ki temeljijo na pripovedni, nevizualni obliki. Prav tako se lahko predstavljena metoda uporablja za izo- braževalne namene in nove raziskave v modnem oblikovanju, saj zagotavlja standardizirano okolje, katerega je mogoče opazovati in analizirati.

Ključne besede: procesi v modnem oblikovanju, vizualizacije, mitologija, jezikovni vzorci, narativna inspiracija

 

Viri

 1. FRIEDMAN, Ken. Theory construction in design research: criteria: approaches, and methods. Design Studies, 2003, 24(6), 507–522. doi: 10.1016/s0142-694x(03)00039-5.
 2. CROSS, Nigel, PICAZZARO, Silvia, DE MORALES, Dijon, ARRUDA, Amilton. Designerly ways of knowing: design discipline versus design science. Design plus research, Proceedings of the Politenico di Milano conference. Milano : Politecnico di Milano, 2000, 43–48.
 3. FRAYLING, Christopher. Research in art and design. Royal College of Art Research Papers, 1993/4, 1(1), 1–5 [online] [accessed 19. 9. 2014]. Available on World Wide Web: <http://opensigle.inist.fr/handle/10068/492065>.
 4. FINDELI, Alain. Die Projektgeleitete Forschung. Erstes Design Forschungssyposim. Basel : Swissdesignnetwork, 2004, 40–52.
 5. JONAS, Wolfgang. Research through DESIGN through research: A cybernetic model of designing design foundations. Kybernetes. 2007, 36 (9/10), 1362–1380. doi: 10.1108/03684920710827355.
 6. BARTHES, Roland. Die Sprache der Mode. Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 1985.
 7. ZIMMERMAN, John, FORLIZZI, Jodi, EVENSON, Shelley. Research through design as a method for interaction design research in HCI. Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems – CHI ´O7. California, San Jose : ACM Press, 2007, 493–502.
 8. PURGAJ, Jure. Oblikovanje in vizualizacija oblačil slovenskih mitoloških bitij : doktorska disertacija. Ljubljana : Univerza v Ljubljani, NTF Oddelek za tekstilstvo, 2013.
 9. KROPEJ, Monika. Od ajda do zlatoroga: slovenska bajeslovna bitja. Ljubljana : Mohorjeva družba, 2008, p. 352.
 10. ANŽUR, Matjaž. Zgodovina slovenske mitologije. Ljubljana : samozaložba, Valuk, 2012.
 11. ŠMITEK, Zmago. Mitološko izročilo Slovencev: svetinje preteklosti. Ljubljana : Študentska založba, 2011, p. 428.
 12. RADENKOVIČ, Ljubinko. The appearance of mythological beings. Ljubljana : Studia Mythologica Slavica. 2009, 12, 153–168.
 13. BARNARD, Malcolm. Fashion as communication. New York : Routledge, 1996.
 14. KAWAMURA, Yuniya. Doing research in fashion and dress. New York : Berg, 2011, p. 192.
 15. ALEXANDER, Christopher. Notes on the synthesis of form. Harvard : Harvard University Press, 1964, p. 224.
 16. DOVEY, Kimberly. The pattern language and its enemies. Design studies. 1990, 11(1), 3–9, doi: 10.1016/0142-694x(90)90009-2.
 17. SAUNDERS, S. William. A Pattern Language: reviewed. Harvard Design Magazine. 2002, 16, 74–78.
 18. BHATT, Ritu. Christopher Alexander’s pattern language: an alternative exploration of space making practices. The Journal of Architecture. 2010, 15(6), 711–729, doi:10.1080/13602365.2011.533537.
 19. NOBLE, James. Towards a pattern language for object oriented design. Technology of Object-Oriented Languages. Melbourne, 1998, 2–13, [online] [accessed 23. 2. 2015]. Available on World Wide Web: <http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=750020&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel4%2F6067%2F16205%2F00750020.pdf%3Farnumber%3D750020>.
 20. FINCHER, Sally. Patterns for HCI and cognitive dimensions: two halves ot the same story. Proceedings of the fourteenth annual workshop of the psychology of programming interest group, 2. Ed. by L. Baldwin and R. Scoble. London : Brunel University, 2002, 6, 156–172, [online] [accessed 29. 5. 2014]. Available on World Wide Web: <http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Patterns+for+HCI+and+Cognitive+Dimensions+:+two+halves+of+the+same+story+?#0>.
 21. DEARDEN, Andy, FINLAY, J. Pattern language in HCI: A critical review. Human-computer interaction. 2006, 21(1), 49–102, doi:10.1207/s15327051hci2101_3, [online] [accessed 19. 2. 2015]. Available on World Wide Web: <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15327051hci2101_3>.
 22. PAUWELS Stefan L, HÜBSCHER, Christina, BARGAS-AVILA, Javier A, OPWIS, Klaus. Building an interaction design pattern language: A case study. Computers in Human Behavior. 2010, 26(3), 452–463, doi: 10.1016/j.chb.2009.12.004.
 23. DENEF, Sebastian, OPPERMANN, Reinhard, KEYSON, David V. Designing for social configurations: pattern languages to inform the design of ubiquitous computing. International Journal of Design, 2011, 5(3), 49–65.
 24. ALEXANDER, Christopher, ISHIKAWA, Sara, SILVERSTEIN, Murray, JACOBSON, Max, FIKSDAHL-KING, Ingrid, ANGEL, Shlomo. A Pattern Language. New York : Oxford University Press, 1977, p. 1171.
 25. ALEXANDER, Christopher. The timeless way of building complete. New York : Oxford University Press, 1979, p. 552.
 26. GAMMA, Erich, HELM, Richard, JOHNSONM, Ralph E., VLISSIDES, John. Design Patterns. Elements of Reusable Object-OrientedSoftware. Boston : Addison-Wesley, 1994, p. 416.
 27. BUSCHMANN, Frank, MEUNIER, Regine, ROHNERT, Hans, SOMMERLAD, Peter, STAL, Michael. Pattern-Oriented Software Architecture. West Sussex : John Wiley & Sons, 1996.
 28. PURGAJ, Jure, JEVŠNIK, Simona. Designing the myth: tag clouds – a tool for visualization of garment descriptions in mythological narratives. Tekstil, 2012, 61(7–12), 189–197.
 29. PODBREŽNIK VUKMIR, Breda, KOTNIK, Irena, STANONIK, Marija, DOBROVOLJC, Helena, LAMUT, Vera, SEKULIČ FO, Mojca. Čuden prečudež: folklorne in druge pripovedi iz Kamnika in okolice. Glasovi. Celje : Mohorjeva družba, 2009.
 30. Slovar slovenskega knjižnega jezika [online], [accessed 19.2.105]. Available on the World Wide Web: <http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html/>.
 31. FLÜGEL, Charles John. The psychology of clothes. Broklyn : International Universities Press, 1971.
 32. Texsite.info [online], [accessed 19.2.2015]. Available on World Wide Web: <http://www.textsite.info/>.
 33. MCKELEVEY, Karthryn, MUNSLOW, Janine. Fashion design: process, inovation & practice. London : Wiley, 2012, p. 236.
 34. HOLLANDER, Anne. Seeing through clothes. New York : Wiking Press, 1978, p. 504.

 

15     Priprava večfunkcionalne odbojne in protimikrobno aktivne poliamidne 6 tkanine,
……..predhodno obdelane s kisikovo plazmo

……..Barbara Rajar, Neža Sukič, Sandra Krebelj, Andrea Malnig, Milenko Čubrilović, Brigita Tomšič,
……..Marija Gorjanc, Barbara Simončič Izvleček in reference

Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, Snežniška 5, SI-1000 Ljubljana

 

Izvirni znanstveni članek

 

Prispelo 11-2015 • Sprejeto 01-2016

 

Korespondenčni avtor:

Prof. dr. Barbara Simončič

E-mail: barbara.simoncic@ntf.uni-lj.si

 

Izvleček

Namen raziskave je bil oblikovati nove funkcionalne lastnosti na tkanini iz poliamidnih vlaken 6 (PA6) z nanosom delcev AgCl s protimikrobno aktivnostjo in apreturo sol-gel z vodo- in oljeodbojnimi lastnostmi. Za povečanje adsorpcijskih lastnosti je bila PA6-tkanina predhodno 30 sekund obdelana s kisikovo plazmo. Nanjo so bili in situ sintetizirani delci AgCl z dvakratnim zaporednim potopom tkanine v 0,5 mM raztopini AgNO3 in NaCl. Po sušenju je bila nanesena 10-odstotna koncentracija vodo- in oljeodbojnega perfluoriranega trialkoksisilana (FAS) po impregnirnem postopku. Za primerjavo je bila nanesena dvokomponentna apretura na PA6-tkanino brez predhodne plazemske obdelave, pripravljene pa so bile tudi enokomponentne apreture pri enakih pogojih. Apretirani vzorci so bili petkrat prani v launderometru pri 40 °C po standardni metodi, kjer eno pranje v aparatu ustreza petim gospodinjskim pranjem. Funkcionalne lastnosti apreture so bile določene na podlagi meritev stičnih kotov vode in n-heksadekana, kotov zdrsa kaplje vode in kvalitativne določitve rasti mikroorganizmov na vzorcih tkanine, pokapljanih s surovim mlekom. Iz rezultatov je razvidno, da sta plazemska obdelava in nanos apreture vplivala na morfološke in kemijske lastnosti vlaken. Na apretiranih vlaknih so bili jasno vidni delci AgCl, ki so nastali pri in situ sintezi srebrovih nanodelcev. Nanos sredstva FAS je vplival na povečanje stičnih kotov vode in n-heksadekana, kar je vodilo do hidrofobnosti in oleofobnosti tkanine. Apretirana tkanina ni imela samočistilnih lastnosti, saj so bili koti zdrsa vode večji od 10°. Prisotnost delcev AgCl na površini vlaken ni bistveno spremenila odbojnih lastnosti tkanine, je pa pomembno zmanjšala rast mikroorganizmov na vlaknih, kar se je odrazilo v manjšem smradu vzorcev, na katere je bilo naneseno surovo mleko. Sredstvo FAS je upočasnilo sproščanje srebra v okolico, kar je povečalo pralno obstojnost delcev AgCl in protimikrobno aktivnost vlaken tudi po petkratnem zaporednem pranju. To je potrdilo vzajemno delovanje delcev AgCl in FAS-sredstva v kombinirani apreturi. Obdelava s plazmo ni vplivala na povečano adsorpcijo apreturnih kopeli, je pa izboljšala adhezijo proučevanih apretur na vlakna, s čimer je izboljšala njihovo pralno obstojnost na tkanini PA 6.

Ključne besede: poliamid 6, vodo- in oljeodbojnost, protimikrobnost, sol-gel, plazma, nanosrebro

 

Viri

 1. SIMONČIČ, Barbara, TOMŠIČ, Brigita, OREL, Boris, JERMAN, Ivan. Tekstilija kot navdih iz narave. Tekstilec, 2010, 5(10/12), 294–306.
 2. SIMONČIČ, Barbara, TOMŠIČ, Brigita, VASILJEVIĆ, Jelena. Nanokompozitna apretura sol-gel. Tekstilec, 2013, 56(2), 159–165.
 3. BRINKER, C. Jeffrey, SCHERER, W. George. Sol-gel science : the physics and chemistry of sol-gel processing. San Diego : Academic Press, 1990, 908 str.
 4. Handbook of organic-inorganic hybrid materials and nanocomposites. Uredila Hari Singh NALWA. Stevenson Ranch : American Scientific Publisher, 2003, 386 str.
 5. SIMONČIČ, Barbara. Hydrophobic & oleophobic protection. V: BISCHOF VUKUŠIĆ, Sandra (ur.). Functional protective textiles. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Textile Technology, 2012, 145–170.
 6. SIMONČIČ, Barbara, TOMŠIČ, Brigita, ČERNE, Lidija, OREL, Boris, JERMAN, Ivan, KOVAČ, Janez, ŽERJAV, Metka, SIMONČIČ, Andrej. Multifunctional water and oil repellent and antimicrobial properties of finished cotton: influence of sol-gel finishing procedure. Journal of Sol-Gel Science and Technology, 2012, 61(2), 340–354, doi: 10.1007/s10971-011-2633-2.
 7. VASILJEVIĆ, Jelena, TOMŠIČ, Brigita, JERMAN, Ivan, OREL, Boris, JAKŠA, Gregor, SIMONČIČ, Barbara. Novel multifunctional water- and oil- repellent, antibacterial, and flame-retardant cellulose fibres created by the sol-gel process. Cellulose, 2014, 21(4), 2611–2623, doi: 10.1007/s10570-014-0293-4.
 8. TOMŠIČ, Brigita, SIMONČIČ, Barbara, OREL, Boris, ČERNE, Lidija, FORTE-TAVČER, Petra, ZORKO, Mateja, JERMAN, Ivan, VILČNIK, Aljaž, KOVAČ, Janez. Sol-gel coating of cellulose fibres with antimicrobial and repellent properties. Journal of Sol-Gel Science and Technology, 2008, 47(1), 44–57, doi: 10.1007/s10971-008-1732-1.
 9. MAHLTIG, Boris, FISCHER Anja. Inorganic/organic polymer coatings for textiles to realize water repellent and antimicrobial properties ‒A study with respect to textile comfort. Journal of Polymer Science Part B-polymer Physics, 2010, 48(14), 1562–1568, doi: 10.1002/polb.22051.
 10. SIMONČIČ, Barbara, TOMŠIČ, Brigita. Structures of novel antimicrobial agents for textiles. Textile Research Journal, 2010, 80(16), 17212–1737, doi: 10.1177/0040517510363193.
 11. SIMONČIČ, Barbara, KLEMENČIČ, Danijela. Preparation and performance of silver as an antimicrobial agent for textiles : a review. Textile Research Journal, 2015, 86(29), 210‒223, doi: 10.1177/0040517515586157.
 12. RADETIĆ, Maja. Functionalization of textile materials with silver nanoparticles. Journal of Materials Science, 2013, 48(1), 95–107, doi: 10.1007/s10853-012-6677-7.
 13. KLEMENČIČ, Danijela, TOMŠIČ, Brigita, KOVAČ, Franci SIMONČIČ, Barbara. Antimicrobial cotton fibres prepared by in situ synthesis of AgCl into a silica matrix. Cellulose, 2012, 19(5), 1715–1729, doi: 10.1007/s10570-012-9735-z.
 14. KLEMENČIČ, Danijela, TOMŠIČ, Brigita, KOVAČ, Franci, ŽERJAV, Metka, SIMONČIČ, Andrej, SIMONČIČ, Barbara. Antimicrobial wool, polyester and a wool/polyester blend created by silver particles embedded in a silica matrix. Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 013, 111(1), 517–522, doi: 10.1016/j.colsurfb.2013.06.044.
 15. KLEMENČIČ, Danijela, TOMŠIČ, Brigita, KOVAČ, Franci, ŽERJAV, Metka, SIMONČIČ, Andrej, SIMONČIČ, Barbara. Preparation of novel fibre-silica-Ag composites: the influence of fibre structure on sorption capacity and antimicrobial activity. Journal of Materials Science, 2014, 49(10), 3785–3794, doi: 10.1007/s10853-014-8090-x.
 16. GORJANC, Marija, GORENŠEK, Marija. Cotton functionalization with plasma. Tekstil, 2010, 59(1/2), 11–19.
 17. CANAL, Cristina. Low temperature plasma treatments of textiles. Journal of Microelectronics Electronic Components and Materials, 2008, 38(4), 244‒251.
 18. GORJANC, Marija, BUKOŠEK, Vili, GORENŠEK, Marija, VESEL, Alenka. The influence of water vapor plasma treatment on specific properties of bleached and mercerized cotton fabric. Textile Research Journal, 2010, 80(6), 557–567, doi: 10.1177/0040517509348330.
 19. GORENŠEK, Marija, GORJANC, Marija, KOVAČ, Janez. Preiskava kemijskih sprememb na površini PET pletiva z rentgensko fotoelektronsko spektroskopijo po obdelavi s korona plazmo in po staranju pletiva. Tekstilec, 2010, 53(4/6), 103–112.
 20. GORJANC, Marija, KOVAČ, Janez, GORENŠEK, Marija. Rentgenska fotoelektronska spektroskopija za določanje kemijskih sprememb na površini bombaža po obdelavi s korona in nizkotlačno plazmo. Tekstilec, 2010, 53(7/9), 194–204.
 21. RIJAVEC, Tatjana. Tekstilne surovine. Osnove. Ljubljana : Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, 2000, 145 str.
 22. GRUSZKA, I., LEWANDOWSKI, S., BENKO, E., PERZYNA M. Structure and mechanical properties of polyamid fibres. Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2005, 13(5/53), 133–136.
 23. YIP, Joanne, CHAN, Kwong, SIN, Kwan Moon, LAU, Kai Shui. Low temperature plasma-treated nylon fabrics. Journal of Materials Processing Technology, 2002, 123(1), 5–12, doi: 10.1016/s0924-0136(02)00024-9.
 24. ILIĆ, Vesna, ŠAPONJIĆ, Zoran, VODNIK, Vesna, MOLINA, Ricardo, DIMITRIJEVIĆ, Suzana, JOVANČIĆ, Petar, NEDELJKOVIĆ, Jovan, RADETIĆ, Maja. Antifungal efficiency of corona pretreated polyester and polyamide fabrics loaded with Ag nanoparticles. Journal of Material Sciences, 2009, 44(15), 3983–3990, doi: 10.1007/s10853-009-3547-z.
 25. RASLAN, W. M., EL-KHATIB, E. M., EL-HALWAGY, A. A., GHALAB, S. Low temperature plasma/metal salts treatments for improving some properties of polyamide 6 fibers. Journal of Industrial Textiles, 2011, 40(3), 246–260, doi: 10.1177/1528083710371488.
 26. ZILLE, Andrea, FERNANDES, M. Margarida, FRANCESKO, Antonio, TZANOV, Tzanko, FERNANDE,S Marta, FERNANDO, R. Oliveira, ALMEIDA, Luís, AMORIM, Teresa, CARNEIRO, Noémia, ESTEVES, F. Maria, SOUTO, P. António. Size and aging effects on antimicrobial efficiency of silver nanoparticles coated on polyamide fabrics activated by atmospheric DBD plasma. ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7(25), 13731−13744, doi: 10.1021/acsami.5b04340.
 27. HAJI, Aminoddin, SHOUSHTARIB, Mousavi Ahmad, MIRAFSHARB, Maryam. Natural dyeing and antibacterial activity of atmospheric-plasma-treated nylon 6 fabric. Coloration Technology, 2013, 130(1), 37–42, doi: 10.1111/cote.12060.
 28. NOVÁK, I., POPELKA, A., VALENTÍN, M., CHODÁK I., ŠPÍRKOVÁ, M., TÓTH, A., KLEINOVÁ ,A., SEDLIAČIK, J., LEHOCKÝ, M., MARÔNEK, M. Surface behavior of polyamide 6 modified by barrier plasma in oxygen and nitrogen. International Journal of Polymer Analysis and Characterization, 2014, 19(1), 31–38, doi: 10.1080/1023666x.2014.850907.
 29. MAHLTIG, Boris, TEXTOR, Torsten. Silver containing sol-gel coatings on polyamide fabrics as antimicrobial finish-description of a technical application process for wash permanent antimicrobial effect. Fibers and Polymers, 2010, 11(8), 1152–1158, doi: 10.1007/s12221-010-1152-z.
 30. DAMM, Cornelia, MÜNSTEDT, Helmut, RÖSCH, Alfons. Long-term antimicrobial polyamide 6/silver-nanocomposites. Journal of Materials Science, 2007, 42(25), 6067–6073, doi:10.1007/s10853-006-1158-5.
 31. DAMM, Cornelia, MÜNSTEDT, Helmut, RÖSCH, Alfons. The antimicrobial efficacy of polyamide 6/silver-nano- and microcomposites. Materials Chemistry and Physics, 2008, 108(1), 61–66, doi: 10.1016/j.matchemphys.2007.09.002.
 32. EREM, Aysin Dural, OZCAN, Gulay, SKRIFVARS, Mikael, CAKMAK, Mukerrem. In vitro assesment of antimicrobial activity and characteristics of polyamide 6/silver nanocomposite fibers. Fibers and Polymers, 2013, 14(9), 1415–1421, doi: 10.1007/s12221-013-1415-6.
 33. GERBER, Lukas C., MOHN, Dirk, FORTUNATO, Giuseppino, ASTASOV-FRAUENHOFFER, Monika, IMFELD, Thomas, WALTIMO, Tuomas, ZEHNDER, Matthias, STARK, Wendelin J. Incorporation of reactive silver-tricalcium phosphate nanoparticles into polyamide 6 allows preparation of self-disinfecting fibers. Polymer Engineering & Science, 2011, 51(1), 71–77, doi: 10.1002/pen.21779.
 34. LEE, Duk Hyung, MIN, Byung Gil. Preparation and antibacterial properties of nanocomposite fibers made of polyamide 6 and silver-doped hydroxyapatite. Fibers and Polymers, 2014, 15(9), 1921‒1926, doi: 10.1007/s12221-014-1921-1.
 35. MONTAZER, Majid, SHAMEI, Ali, ALIMOHAMMADI, Farbod. Synthesis of nanosilver on polyamide fabric using silver/ammonia complex. Materials Science and Engineering C, 2014, 38, 170–176, doi: 10.1016/j.msec.2014.01.044.
 36. MAHLTIG, Boris, BÖTTCHER, Horsten. Modified silica sol coatings for water-repellent textiles. Journal of Sol-Gel Science and Technology, 2003, 27(1), 43–52, doi: 10.1023/a:1022627926243.
 37. SOCRATES, George. Infrared and raman characteristic group frequences. Chister, New York, Weinheim, Toronto, Brisbane, Singapore : John Wiley & Sons, 2004, 347 str.
 38. GORJANC, Marija, TOMŠIČ, Brigita, MANDELJ, Tina, KURENT, Rahela, ZDOVC, Kristina, DREVENŠEK, Katarina, PAJSAR, Nina, KERT, Mateja, SIMONČIČ, Barbara. Oblikovanje superhidrofobne in oleofobne bombažne tkanine, pobarvane z reaktivnimi barvili. Tekstilec, 2014, 57(4), 273‒282, doi: 10.14502/Tekstilec2014.57.273−282.

 

28     3D vizualizacija poroznosti tkanin

……..Tanja Nuša Kočevar, Helena Gabrijelčič Tomc Izvleček in reference

Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, Snežniška 5, SI-1000 Ljubljana

 

Kratki znanstveni prispevek

 

Prispelo 08-2015 • Sprejeto 02-2016

 

Korespondenčna avtorica:

Asist. dr. Tanja Nuša Kočevar

E-mail: tanja.kocevar@ntf.uni-lj.si

 

Izvleček

Namen raziskave je bila analiza vpliva priprave tekstur za 3D vizualizacijo poroznosti tkanin, in sicer vrednotenje vpliva osvetlitve tkanine pri zajemu slik in način določanja praga histograma vzorcev za pripravo map poroznosti. Vpeljan je bil delokrog za vizualizacijo poroznih tekstilnih struktur, ki vključuje slikovne informacije in slikovno analizo teh za pridobivanje točnejših podatkov o porah. Izbrana je bila tkanina, iz katere so narejeni “rokavci”, ki so del gorenjske ljudske noše. Tkanina z izrazitimi znaki obrabe zaradi nošenja je bila izdelana v vezavi platno, z, glede velikosti in oblike, zelo neenakomernimi porami med osnovnimi in votkovnimi nitmi. Za čim bolj realistično 3D upodobitev je slikovna informacija o porah izjemno pomembna, zato je bil s procesom analize in 3D upodabljanja določen delokrog priprave teksture za vizualizacijo poroznosti tkanin. Tkanina je bila s fotografiranjem zajeta pri sedmih različnih osvetlitvah. S pomočjo programa za slikovno analizo ImageJ so bile fotografije analizirane s tremi različnimi postopki določanja praga histograma, in sicer z algoritmom Yen, z določanjem lokalnega minimuma med vrhovoma na histogramu vzorcev ter z ročnim (vizualnim) določanjem praga. Na ta način so bile ustvarjene različne slike, mape poroznosti, s katerimi je bila vizualizirana poroznost tkanine. Izvedena je bila slikovna analiza velikosti por, njihovega števila ter pokritosti površine s porami. Rezultati so pokazali odvisnost kakovosti slikovnih informacij tekstur od vrste in načina osvetljevanja, pri čemer je bila za pridobivanje informacij o poroznosti pomembna predvsem vrsta luči (razpršena luč, direktna luč) ter tudi število, postavitev in kombinacija luči. Poleg tega je bilo ugotovljeno, da je za 3D vizualizacijo analizirane tkanine z neenakomerno strukturo najustreznejša uporaba mape poroznosti, katere priprava vključuje metodo ročnega (vizualnega) določanja praga histograma.

Ključne besede: poroznost tkanin, 3D vizualizacija, slikovna analiza, mapa alfa, upragovljanje slik

 

Viri

 1. DORSEY, Julie, RUSHMEIER, Holly, SILLION, François X. Digital modeling of material appearance. 1. izdaja. Burlington . Morgan Kaufmann/Elsevier, 2007, str. 147–150.
 2. GABRIJELČIČ TOMC, Helena. Barva in optični pojavi na tkanini = Colour and optical phenomena on fabric. Tekstilec, 2007, 50(4/6), 93–132.
 3. ERZETIČ, Blaž, GABRIJELČIČ Helena. 3D od točke do upodobitve. 2. izdaja. Ljubljana : Pasadena, 2010, str. 89–91.
 4. GRÖLLER, Eduard, RAU, T. René, STRASSER, Wolfgang. Modeling textiles as three dimensional textures. V: Rendering Techniques ’96. Proceedings of the Eurographics Workshop. Uredila X. Pueyo in P. Schröder. Porto : Eurographics, Wien, NewYork : Springer, 1996, str. 205–214.
 5. KAJIYA, T. James, KAY, L. Timoty. Rendering fur with three dimensional textures. V: Proceedings of the 16th annual conference on Computer graphics and interactive techniques. New York : ACM SIGGRAPH, 1989, 271–280, doi: 10.1145/74333.74361.
 6. XU, Ying-Qing, CHEN, Yanyun, LIN, Stephen, ZHONG, Hua, WU, Enhua, GUO, Baining, SHUM, Heung-Yeung. Photorealistic rendering of knitwear using the lumislice. V: Computer graphics and interactive techniques. New York : ACM SIGGRAPH, 2001, 391–398, doi: 10.1145/383259.383303.
 7. PERLIN, Ken, HOFFERT, Eric M. Hypertexture. V: Computer graphics and interactive techniques, New York : ACM SIGGRAPH, 1989, 23(3), 253–262.
 8. CYBULSKA, Maria. Reconstruction of archeological textiles. Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2010, 18(3(80)), 100–105.
 9. XIN, Binjie, HU, Jinlian, BACIU, George. Visualisation of textile surface roughness based on silhouette image analysis. Textile Research Journal, 80(2) 2010, 166–176, doi: 10.1177/0040517508093779.
 10. ZHAO, Shuang, JACOB, Wenzel, MARCHNER, Steve, BALA, Kavita. Building volumetric appearance models of fabric using micro CT imaging. Communications of the ACM, 2014, 57(11), 98–105, doi: 10.1145/2670517.
 11. DANA, J. Kristin, GINNEKEN van Bram, NAYAR, K. Shree, KOENDRINK, J. Jan. Reflectance and texture of real-world surfaces. ACM Transactions on Graphics, 1999, 18(1), 1–34.
 12. TORRANCE, E. Kenneth, SPARROW, M. Ephraim. Theory for off-specular reflection from roughened surfaces. Journal of the Optical Society of America, 1967, 57(9), 1105–1112, doi: 10.1364/JOSA.57.001105.
 13. YASUDA, Takami, YOKOI, Shigeki, TORIWAKI, Jun-ichiro, INAGAKI, Katsuhiko. A shading model for cloth objects. Computer Graphics and Applications, IEEE 1992, 12(6), 15–24, doi: 10.1109/38.163621.
 14. HAVLOVÁ, Marie. Model of vertical porosity occuring in woven fabrics and its effect on air permeability. Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2014, 22(4(106)), 58–63.
 15. MILITKÝ, Jiří, HAVRDOVÁ, Marie. Porosity and air permeability of composite clean room textiles. International Journal of Clothing Science and Technology, 2001, 13(3/4), 280–289, doi: 10.1108/09556220110396533.
 16. GOOIJER, Henk, WARMOESKERKEN, M.C.G. Marijn, GROOT WASSINK, J. Flow resistance of textile materials – Part I: Monofilament fabrics. Textile Research Journal, 2003, 73(5), 437–443, doi: 10.1177/004051750307300511.
 17. ROBERTSON, A.F. Air porosity of open-weave fabric. Textile Research Journal, 1950, 20(12), 838–857, doi: 10.1177/004051755002001203.
 18. LU, Wei-Ming, TUNG, Kuo-Lun, HWANG, Kuo-Jen. Fluid flow through basic weaves of monofilament filter cloth. Textile Research Journal, 1996, 66(5), 311–323, doi: 10.1177/004051759606600505.
 19. HAVRDOVÁ, Marie. Air permeability and a structure of woven fabrics. Vlákna a Textil, 2003, 10(2), 86–90.
 20. DUBROVSKI DOBNIK, Polona. Volume porosity of woven fabrics. Textile Research Journal, 2000, 70(10), 915–919, doi: 10.1177/004051750007001011.
 21. ZUPIN, Živa, HLADNIK, Aleš, DIMITROVSKI, Krste. Prediction of one-layer woven fabrics air permeability using porosity parameters. Textile Research Journal, 2012, 82(2), 117–128, doi: 10.1177/0040517511424529.
 22. OGULATA, R. Tugrul, MEZARCIOZ, (Mavruz) Serin. Total porosity, theoretical analysis, and prediction of the air permeability of woven fabrics. The Journal of The Textile Institute, 2012, 103(6), 654–661, doi: 10.1080/00405000.2011.597567.
 23. JAKŠIĆ, Danilo, JAKŠIĆ, Nikola. Assessment of porosity of flat textile fabrics. Textile Research Journal, 2007, 77(2), 105–110, doi: 10.1177/0040517506065892.
 24. KANG, Jin Tae, CHOI, Soo Hyun, KIM, Sung Min, OH, Kyung Wa. Automatic structure analysis and objective evaluation of woven fabric using image analysis. Textile Research Journal, 2001, 71(3), 261–270, doi: 10.1177/004051750107100312.
 25. CARDAMONE, M. Jeanette, DAMERT, C. William, PHILLIPS, C. John, MARNER, N. William. Digital image analysis for fabric assessment. Textile Research Journal, 2002, 72(10), 906–916, doi: 10.1177/004051750207201009.
 26. TÀPIAS, Montserrat, RALLÓ, Miquel, ESCOFET, Escofet, ALGABA, Inés, RIVA, Ascensión. Objective measure of woven fabric’s cover factor by image processing. Textile Research Journal, 2010, 80(1), 35–44, doi: 10.1177/0040517509104471.
 27. AYDILEK, H. Ahmet, OGUZ, H. Seyfullah, EDIL, B. Tuncer. Digital image analysis to determine pore opening size distribution of nonwoven geotextiles. Journal of Computing in Civil Engineering, 2002, 16(4), 280-290, doi: 10.1061/(asce)0887-3801(2002)16:4(280).
 28. NAGLIČ, Barbara, KOČEVAR, Tanja Nuša, GABRIJELČIČ TOMC, Helena. Digitalna vizualizacija gorenjske ljudske noše. Tekstilec, 2015, 58(1), 67–79.
 29. HLADNIK, Aleš, MUCK, Tadeja. Obdelava digitalnih slik v grafiki - Prvi del. Uredila D. Gregor Svetec. Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, 2010, str. 18‒32.
 30. YEN, Jui-Cheng, CHANG, Fu-Juay , CHANG, Shyang. A new criterion for automatic multilevel thresholding. IEEE Transactions on Image Processing, 1995, 4(3), 370–378, doi: 10.1109/83.366472.
 31. SEZGIN, Mehmet, SANKUR, Bülent. Survey over image thresholding techniques and quantitative performance evaluation. Journal of Electronic Imaging, 2004, 13(1), 146–165, doi: 10.1117/1.1631315.

 

 

STROKOVNI ČLANKI

41      Prostor v oblikovanju oblačil na primeru arhitekturnih del Maksa Fabianija –
……..Študija primera Ƒ2 (Fabiani Fashion)

……..Tanja Devetak Izvleček in reference

Fakulteta za dizajn, pridružena članica Univerze na Primorskem, Prevale 10, SI-1236 Trzin

 

Strokovni članek

 

Prispelo 10-2015 • Sprejeto 02-2016

 

Korespondenčna avtorica:

doc. Tanja Devetak

E-pošta: tanja.devetak@siol.net

 

Izvleček

Predmet raziskave Prostor v oblikovanju oblačil na primeru arhitekturnih del Maksa Fabianija je narejen na študiji primera projekta Ƒ2 (Fabiani Fashion), pri katerem so arhitekturne rešitve Maksa Fabianija in razumevanje prostorov v zgodovinskem kontekstu, estetski percepciji, psihološki zaznavi, družbenih relacijah in stilskih pojavnostih preneseni v oblačilne forme. Prostor je razsežnost, ki je odvisna od zornega kota opazovalca. Je materialna vrednost (fizična dimenzija) in filozofski koncept (abstraktna dimenzija). Pri razvoju arhitekturnega koncepta se v nasprotju z modo uporablja načelo univerzalnosti, saj je razvoj ideje za dolgo časovno obdobje pomemben dejavnik. Raziskava primera projekta Ƒ2 (Fabiani Fashion) povezuje kompleksne arhitekturne in urbanistično-prostorske rešitve Maksa Fabianija in sodobne različice uporabnih oblačilnih predmetov. Raziskuje in transformira arhitekturne strukture v vizualne podobe oblačil z uporabo kreativne konstrukcijske tehnike ustvarjanja form na krojaški lutki in oblikovanjem vzorcev tekstilij. Nastale oblačilne forme vizualno artikulirajo pomene, ki izhajajo iz vsebine v prostorih, zgodovinskega okvira, osebne čutne izkušnje in arhitekturne konstrukcijske strukture dela arhitekta in urbanista Maksa Fabianija. Raziskava primera projekta Ƒ2 (Fabiani Fashion) predstavlja oblikovalske oblačilne podobe, ki odsevajo inspirativne vplive posameznih izbranih arhitekturnih rešitev Maksa Fabianija v Ljubljani. Izbrane rešitve so Hribarjeva hiša, Bambergova hiša, Krisperjeva hiša, Jakopičev paviljon, Mestna ubožnica in Miklošičev park.

Ključne besede: prostor, moda, arhitektura, Maks Fabiani, kreativna konstrukcija

 

Viri

 1. FISCHER, Anette. Basics fashion design 03: Construction. Lausanne: AVA Publishing, 2009.
 2. ÜNGÜR, Erdem. Space : the undefinable space of architecture [dostopno na daljavo], Academia [citirano 24. 9. 2015]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.academia.edu/2061334/Space_The_undefinable_space_of_archite cture>.
 3. HRAUSKY, Andrej, KOŽELJ, Janez. Maks Fabiani : Dunaj, Ljubljana, Trst. 1. izdaja. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2010, 189 str.
 4. LINDQVIST, Rickard. Kinetic garment construction. Remarks on the fundations of pattern cutting. Studies in Artistic Research No. 13 [dostopno na daljavo], Uredil Lars Hallnäs. Borås : University of Borås, 2015 [citirano 24. 9. 2015]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.hb.se/Global/BLR/Nyheter/rickard_lindqvist_diss.pdf>.
 5. RISSANEN, Timo. Zero-waste fashion design : a study at the intersection of cloth, fashion design and pattern cutting [dostopno na daljavo], PhD Thesis Sydney : University of Technology, 2013 [citirano 24. 9. 2015]. Dostopno na svetovnem spletu: <https://opus.lib.uts.edu.au/handle/10453/23384>.
 6. SEVIN-DOERING, Geneviève. Un vetement autre [dostopno na daljavo], [citirano 28. 9. 2015]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://sevindoering.free.fr>.

 

 

PRILOGA

46     ITMA 2015 – Novosti na področju vlaken

……..Marija Gorjanc

52     ITMA 2015 – Izdelovalci strojne opreme za vlaknovine

……..Dunja Šajn Gorjanc

63     ITMA 2015 – Sodobno pletilstvo: trajnostna naravnanost in kroženje inovacij

……..Alenka Pavko Čuden

76     ITMA 2015 – Tkanje

……..Matejka Bizjak, Krste Dimitrovski

 

STROKOVNI DEL

90     Novi univerzitetni učbeniki

91     Recenzije: Marjeta Godler: »Umetnost v misli, ustvarjalnost v risbi.«

……..Red. prof. Darko Slavec

92     Recenzije: Nov učbenik s področja priprave proizvodnje v oblačilni industriji:

……..Priprema proizvodnje u odjevnoj industriji

……..Izr. prof. dr. Mateja Bizjak

94     Univerzitetna Prešernova nagrada: Peter Movrin: Oblačilo kot nakit v kolekciji Lu

……..Gedigte Perlaopis

95     Razstave: Projekt Mitnica

100   Sejmi: Poročilo z novinarske konference TEXCARE INTERNATIONAL 2016