KAZALO

3 Uvodnik

 

ZNANSTVENI ČLANKI

Uporaba mikrotomografije za merjenje v tekstilstvu • Katarina Doczyova, Viera Glombikova and Petra Komarkova  Izvleček in reference

Tehnična Univerza Liberec, Fakulteta za tekstilno tehnologijo, Oddelek za oblačilno tehnologijo, Liberec, Czech Republic

 

Izvirni znanstveni članek
Prispelo 12-2013 • Sprejeto 01-2014

 

Korespondenčna avtorica:
Ph.D. Viera Glombikova, Ing.
Telefon: +420 485 353 124
E-pošta: viera.glombikova@tul.cz

 

Izvleček

Poroznost je eden od parametrov pletiv, ki znatno vplivajo na njihovo zračno prepustnost ter posledično na splošno fiziološko udobje izdelanih pletenin. Rentgenska računalniška mikrotomografija (µCT) je razmeroma nova, še ne splošno uporabljena metoda za proučevanje poroznosti tekstilij. V članku je proučena raba 3D slik tekstilnih struktur, pridobljenih z μCT, v tekstilni metrologiji. Podrobneje je podana analiza možnosti določanja 3D poroznosti pletiv z μCT in poznejšo analizo razmerja med poroznostjo in zračno prepustnostjo pletiva. Prvi del članka je namenjen predstavitvi analize ustreznosti uporabe µCT za določanje 3D poroznosti tekstilnih materialov in določitvi ustreznih razmer za merjenje. Vrednosti poroznosti, pridobljene s 3D napravo SkyScan 1174, so bile primerjane s poroznostjo, izračunano s standardnim matematičnim modelom. Rezultati raziskave prikazujejo, da je sistem μCT ustrezna alternativna metoda za merjenje 3D poroznosti. Razlika med odstotkom volumna zraka preizkušanega pletiva, pridobljenega z µCT (64,6 %), ter poroznostjo, izraženo z volumsko frakcijo s standardnim matematičnim modelom (70,6 %), je zelo majhna, in sicer znaša približno šest odstotkov. V zadnjem delu članka je podana analiza razmerja med poroznostjo pletenih struktur, ki so bile pridobljene s pomočjo μCT SkyScan 1174, ter zračno prepustnostjo, izmerjeno na napravi FX 3300 v skladu s standardom EN ISO 9237. Analiza med zračno prepustnostjo in izmerjeno poroznostjo drugih pletenih struktur je potrdila pravilnost predlaganega postopka merjenja 3D poroznosti.

Ključne besede: mikrotomografija, 3D poroznost, pletivo, zračna prepustnost, 3D model pletiva

 

Reference

 1. ČUDEN PAVKO, Alenka. Geometrical models of weft knitted loop: open, normal and compact structure. Tekstilec, 2010, 53(4−6), 113−138.
 2. HAVLOVÁ, Marie. Air permeability and constructional parameters of woven fabrics. Fibres and Textiles in Eastern Europe, 2013, 98(2), 84−89.
 3. HO, Saey Tuan, HUTMACHER, Dietmar W. A comparison of micro CT with other techniques used in the characterization of scaffolds. Biomaterials, 2006, 27(8), 1362–1376, <http://dx.doi.org/10.1016/j.biomaterials.2005.08.035.
 4. MCENANEY, Brian, MAYS, Timothy J. Characterization of macropores using quantitative microscopy. Studies in Surface Science and Catalysis, 1994, 87, 327–337, <http://dx.doi.org/10.1016/S0167-2991(08)63093-1>.
 5. RAMASWAMY, S., GUPTA, M., GOEL, A., AALTOSALMI, U., KATAJA, M., KOPONEN, A., RAMARAO, B. V. The 3D structure of fabric and its relationship to liquid and vapor transport. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2004, 241, 323−333, <http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfa.2004.04.023>.
 6. SHINOHARA, T. Expression of individual woven yarn for structure analysis of textile fabric based on fuzzy clustering of three dimensional CT image. Ieeexplore, 2011, Japan, [online], [18.5.2013]. Available on: <http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=06119651&tag=1>.
 7. DESPLENTERE, Frederik, LOMOV Stepan V., WOERDEMAN, D. L., VERPOEST, I., WEVERS, Martine, BOGDANOVICH, Alexander E. Micro-CT characterization of variability in 3D textile architecture. Composites Science and Technology, 2005, 65(13), 1920–1930, <http://dx.doi.org/10.1016/j.compscitech.2005.04.008>.
 8. STÄMPFLI, Rolf, BRUHWILER, Paul A., RECHSTEINER, Ivo, MEYER, Veronika R., ROSSI, Rene M. X-ray tomographic investigation of water distribution in textiles under compression – Possibilities for data presentation. Measurement, 46(3), 2013, 1212–1219, <http://dx.doi.org/10.1016/j.measurement.2012.11.009>.
 9. ČUDEN P., Alenka, KUPLJENIK, Anže. Knitted fabrics from bamboo viscose. Tekstilec, 2012, 55(1), 12–18, [online], [19.11.2013]. Available on: <http://www.tekstilec.si/wp-content/uploads/2012/01/Knitted-Fabrics-from-Bamboo- Viscose.pdf>.
 10. OGULATA, R. Tugrul, MAVRUZ, Serin. Investigation of porosity and air permeability values of plain knitted fabrics. Fibres & Textiles In Eastern Europe, 2010, 18(5), 71–75, <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00405000903474907#.UywHbfldVL4>.
 11. KAŤUCH, Peter, ŽIVČÁK, Jozef. Priemyselná tomografia. Nový rozmer v metrológii. 2010, [online], [21.6.2013]. Available on: <http://web.tuke.sk/smetrologia/podklady/metro2010.pdf>.
 12. Manual for Bruker-microCT CT-Analyser v. 1.13. Ctan_usermanual.pdf, 2013, [online], [1.3.2013]. Available on: <http://www.skyscan.be/next/ctan_usermanual.pdf>.
 13. NECKÁŘ, Bohuslav, DAS, Dipayan. Theory of structure and mechanics of fibrous assemblies. Woodhead Publishing Limited, 2012, 310, <http://dx.doi.org/10.1533/9780857093028>.
 14. ČUDEN PAVKO, Alenka. Parameters of compact single weft knitted structure (Part 1): Loop modules and munden constants – State of research. Tekstilec, 2010, 53(7−9), 205–214, [online], [19.11.2013]. Available on: <http://www.tekstilec.si/wp-content/uploads/2010/08/Parametri-zbitega-levo-desnega-pletiva-1.-del_moduli-zanke-in-Mundenove-konstante-%E2%80%93-stanje-raziskav.pdf>.

 

12 Analiza in razvoj algoritma za reševanje pritožb potrošnikov • Izvirni znanstveni članek • Urška Stankovič Elesini1, Sabina Kodarin1, Jože Urankar2, Andreja Potočnik3 in Primož Weingerl1 Izvleček in reference

1Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, Snežniška 5, 1000 Ljubljana

2Sodni izvedenec in cenilec tekstilne in usnjarsko-krznarske stroke, Brezovica pri Dobu 12A, 1233 Dob

3Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg MDB 7, 1000 Ljubljana

 

Izvirni znanstveni članek
Prispelo 02-2014 • Sprejeto 02-2014

 

Korespondenčna avtorica:
izr. prof. dr. Urška Stankovič Elesini
Telefon: +386 1 200 32 29
E-pošta: urska.stankovic@ntf.uni-lj.si

  

Izvleček

Ob nakupu izdelka so potrošniki zadovoljni, nezadovoljni ali navdušeni, to je odvisno od tega, kakšna so njihova pričakovanja glede izdelka. Če z izdelkom niso zadovoljni, imajo pravico do pritožbe. Pri tem lahko uveljavljajo pravice iz naslova stvarne napake. Če napaka ni sporna, morajo podjetja zahtevam ugoditi potrošnikom. Če je napaka sporna in je podjetja ne priznajo, se morajo potrošniki odločiti, ali bodo pritožbeni postopek nadaljevali. V raziskavi smo oblikovali deset hipotez o reševanju pritožb. Hipoteze smo izdelali na podlagi primarnih in sekundarnih podatkov. Primarne podatke smo pridobili na podlagi dolgoletnih izkušenj dela Odbora za spremljanje razvoja na področju tekstila in usnja. Postavljene hipoteze zajemajo potrošnikovo poznavanje pravic iz naslova stvarnih napak, vključujejo vzroke pritožb ter se ukvarjajo z vprašanjem, zakaj se potrošniki pri reševanju pritožb pogosteje ne obrnejo na tretje osebe predvsem takrat, ko podjetja pritožbam potrošnikov ne ugodijo, potrošniki pa se s takšno rešitvijo pritožbe ne strinjajo. Podatke, s katerimi smo preverjali hipoteze, smo pridobili s spletnim vprašalnikom. Za preverjanje hipotez enake verjetnosti in preizkušanje hipotez neodvisnosti smo uporabili Pearsonov preizkus χ2. Če je bilo mogočih več odgovorov, smo uporabili Cochranov Q-test. Na podlagi sprejetih/zavrnjenih hipotez in temu ustreznih ugotovitev je bil izdelan algoritem reševanja pritožb, ki na nazoren in preprost način podaja pot reševanja pritožbe.

Ključne besede: potrošnik, pritožba, tretje osebe, vprašalnik, algoritem

 

Reference

 1. Potočnik, Vekoslav. Trženje v trgovini. Ljubljana : GV Založba, 2001, 110−113, 328−330.
 2. DAMJAN, Janez, MOŽINA, Stane. Obnašanje potrošnikov. Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, 1998, 132−133.
 3. MOŽINA, Stane, ZUPANČIČ, Vinko, POSTRUŽNIK, Natalija. Trg, trgovina in potrošnik. Maribor : Založba Pivec, 2010, 323−388.
 4. KOTLER, Philip. Management trženja. Ljubljana : GV Založba, 2004, 60–65.
 5. VUKOVIČ, Goran, ZAVRŠNIK, Bruno, JERMAN, Damjana. Reševanje reklamacij v e-prodajalni. V Nove tehnologije, novi izzivi / 28. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, Portorož, 25.−27. marec 2009. Kranj : Moderna organizacija, 2009, 1613−1619.
 6. MUSEK LEŠNIK, Kristjan. Od zadovoljstva potrošnikov do programov zvestobe: nekateri psihološki dejavniki zadovoljstva in zvestobe potrošnikov in njihova integriranost v programe za sistematično spodbujanje zadovoljstva, zvestobe in želenega vedenja potrošnikov. Koper : Fakulteta za management, 2008, 23−43.
 7. MUROVEC, Nika, PRODAN, Igor. Dejavniki zaviranja pritožb potrošnikov in njihov pomen za podjetje. Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja, 2006, 52(5/6), 52−59.
 8. BISHOFF, Christo. An experimental study of service recovery options. International      Journal of Service Industry Management, 1997, 8(2), 110–130, <http://dx.doi.org/10.1108/09564239710166245>.
 9. CORNWELL, T. Bettina, BLIGH Alan David, BABAKU, Emin. Complaint behavior of  Mexican-American consumers to a third-party agency. Journal of Consumer Affairs, 1991, 25(1), 1–18, <http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-6606.1991.tb00278.x>.
 10. ŠIRCA, Erika. Kako do zadovoljnih kupcev. Podjetnik, april 2008, 50−51.
 11. Zakon o varstvu potrošnikov. Uradni list Republike Slovenije, 2004, 98, 11845−11861.
 12. Obligacijski zakonik. Uradni list Republike Slovenije, 2007, 97, 13125−13136.
 13. Pregled stanja potrošniških trgov. Zagotavljanje učinkovitosti trgov v korist potrošnikov. Četrta izdaja – oktober 2010 [dostopno na daljavo] European Commission. Healthand Consumers.  [citirano 20. 1. 2013]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/editions/docs/4th_edition_scoreboard_sl.pdf>.
 14. Consumer Markets Scoreboard. Making Markets Work for Consumers. 8th edition – December 2012 [dostopno na daljavo] European Commission. Healthand Consumers. [citirano 20. 1. 2013]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/editions/docs/8th_edition_scoreboard_en.pdf>.
 15. Pregled stanja potrošniških trgov: kje v Evropi so razmere za potrošnike najboljše? [dostopno na daljavo] Evropska komisija – sporočilo za medije [citirano 20. 1. 2013] Dostopno na svetovnem spletu: <http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-510_sl.htm>.
 16. Navodila za oddajo reklamacije potrošnika [dostopno na daljavo]. Tržni inšpektorat Republike Slovenije [citirano 05. 02. 2014]. Dostopno na svetovnem spletu:  <http://www2.gov.si/mg/tirs/tirs.nsf/f1?OpenFrameSet&Frame=main&Src=/mg/tirs/tirs.nsf/0/838F0883B0BAFDC8C1256CC400393325>.
 17. Če ima izdelek stvarno napako [dostopno na daljavo]. Zveza potrošnikov Slovenije 2012. [citirano 05. 02. 2014]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.zps.si/pravice/stvarna-napaka/index.php?Itemid=633>.
 18. Poslovno poročilo Tržnega inšpektorata Republike Slovenije za leto 2008 [dostopno na daljavo]. Tržni inšpektorat Republike Slovenije [citirano 23. 01. 2013] Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.ti.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/dokumenti/>.
 19. Poslovno poročilo Tržnega inšpektorata Republike Slovenije za leto 2009 [dostopno na daljavo]. Tržni inšpektorat Republike Slovenije [citirano 23. 01. 2013] Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.ti.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/dokumenti/>.
 20. Poslovno poročilo Tržnega inšpektorata Republike Slovenije za leto 2010 [dostopno na daljavo]. Tržni inšpektorat Republike Slovenije [citirano 23. 01. 2013] Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.ti.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/dokumenti/>.
 21. Poslovno poročilo Tržnega inšpektorata Republike Slovenije za leto 2011 [dostopno na daljavo]. Tržni inšpektorat Republike Slovenije [citirano 23. 01. 2013] Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.ti.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/dokumenti/>.
 22. Poslovno poročilo Tržnega inšpektorata Republike Slovenije za leto 2012 [dostopno na daljavo]. Tržni inšpektorat Republike Slovenije [citirano 06. 03. 2013] Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.ti.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/dokumenti/>.
 23. RAPEX [dostopno na daljavo]. Tržni inšpektorat RS [citirano 28. 1. 2014] Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.ti.gov.si/si/delovna_podrocja/varnost_proizvodov/rapex/>.
 24. LOZAR MANFREDA, Katja, BERZELAK, Jernej, VEHOVAR, Vasja. Programska orodja za družboslovne ankete na spletu. Teorija in praksa, 2006, 43(5–6), 792–813.
 25. MojaAnketa.si [dostopno na daljavo]. [citirano 25. 02. 2014]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.mojaanketa.si/surveys/>.
 26. SHESKIN, J. David. Handbook of Parametric and Nonparametric Statistical Procedures: Third Edition. CRC Press, 2003, 881−98.

 

32 Vizualne in funkcionalne lastnosti digitalno natisnjenih in apretiranih anaglifnih slik na bombažni tkanini  • Špela Zakrajšek, Danaja Štular, Špela Vasič Stepančič, Brigita Tomšič, Marija Gorjanc, Barbara Simončič in Petra Forte Tavčer Izvleček in reference

Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo

 

Izvirni znanstveni članek
Prispelo 11-2013 • Sprejeto 01-2014

 

Korespondenčna avtorica:
prof. dr. Petra Forte Tavčer
Telefon: +3861 200 32 93
E-pošta: petra.forte@ntf.uni-lj.si

 

 Izvleček

Namen raziskave je bil proučiti vpliv različnih zaščitnih apretur na vizualne lastnosti anaglifnih slik in CMYK barvne lestvice, ki so bile digitalno natisnjene na bombažno tkanino. Potiskani vzorci so bili apretirani z enokomponentno vodo- in oljeodbojno ter ognjevarno apreturo in tudi s kombinacijo obeh apretur po impregnirnem postopku. Določene so bile vizualne ocene 3D učinka potiskanih vzorcev pred nanosom apretur in po njem, po enkratnem in petkratnem pranju ter dvainsedemdeseturnem osvetljevanju, kot tudi barvne obstojnosti tiskov po večkratnem pranju, osvetljevanju ter suhem in mokrem drgnjenju. Vodo- in oljeodbojnost, ognjevarnost in pralna obstojnost apretur so bile proučevane z meritvami stičnih kotov vode in n-heksadekana ter vertikalnim testom gorljivosti. Iz rezultatov je razvidno, da je prisotnost apretur vplivala na spremembo barve tiskov, vendar ni poslabšala 3D učinka anaglifne slike, ki se je ohranil tudi po večkratnem pranju in osvetljevanju. Prisotnost apretur je izboljšala pralno obstojnost magenta (M) in rumene (Y) barve ter poslabšala pralno obstojnost cian (C) in črne (K) barve. Svetlobne obstojnosti neapretiranih vzorcev so bile slabe, vendar so se po nanosu apreture izboljšale za barve M, Y in K. Tisk ni vplival na funkcionalne lastnosti apretur, je pa poslabšal njihove pralne obstojnosti.

Ključne besede: bombažna tkanina, digitalni tisk, anaglifne slike, 3D učinek, barvne obstojnosti, vpliv apreture

 

Reference

 1. ŠTULAR, Danaja. Digitalni tisk anaglifnih slik na tekstil: diplomsko delo. Ljubljana 2012, 68.
 2. AHTIK, Jure. Tehnike upodabljanja anaglifnih slik za uporabo v umetnosti : magistrsko delo. Ljubljana 2011, 118.
 3. FORTE TAVČER, Petra, ŠTULAR, Danaja, AHTIK, Jure. Digital printing of anaglyph images onto textile. Textile ve Konfeksiyon, 2013, 23(4), 381−386.
 4. Sakashita, R., Fujisawa, N., Matsuura, F., Takizawa, K. Anaglyph stereo visualization of rhythmical movements. Journal of Visualization, 2007, 10(4), 345−346, <http://dx.doi.org/10.1007/BF03181891>.
 5. MATSUURA, F., FUJISAWA, N. Anaglyph stereo visualization by the use of a single image and depth information. Journal of Visualization, 2008, 11(1), 79−86, <http://dx.doi.org/10.1007/BF03181917>.
 6. WOODS, Andrew J., HARRIS, Chris R., LEGGO, Dean B., ROURKE, Tegan M. Characterizing and reducing crosstalk in printed anaglyph stereoscopic 3D images. Optical Engineering, 2013, 52(4), <http://dx.doi.org/10.1117/1.OE.52.4.043203>.
 7. OCEPEK, Barbara, BOH, Bojana, ŠUMIGA, Boštjan, FORTE TAVČER, Petra. Printing of antimicrobial microcapsules on textiles. Coloration Technology, 2012, 128(2), 95−102, <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1478-4408.2011.00349.x/abstract>.
 8. MIKUŽ, Mašenka., TURK ŠOSTAR, Sonja, FORTE TAVČER, Petra. Properties of ink-jet printed, ultraviolet-cured pigment prints in comparison with screen-printed, thermo-cured pigment prints. Coloration Technology, 2004, 126(5), 249−255, <http://dx.doi.org/10.1111/j.1478-4408.2010.00254.x>.
 9. EL-MOLLA, Mohamed, EL-HALWAGY, Azza. A., EL-SAYAD, H. S. Transfer printing of cellulosic and proteinic fabrics. Advances in Polymer Technology, 2001, 20(4), 296–304, <http://dx.doi.org/10.1002/adv.10004>.
 10. FORTE TAVČER, Petra. Tehnologija tiskanja tekstilij, Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, 2010, 78.
 11. MHETRE, Shamal, CARR, Wallace, RADHAKRISHNAIAH, Parachuru. On the relationship between ink-jet printing quality of pigment ink and the spreading behavior of ink drops. The Journal of Textile Institute, 2010, 101(5), 423−430, <http://dx.doi.org/10.1080/00405000802449984>.
 12. KAIMOUZ, Ahmad Wassim, WARDMAN, Roger H., CHRISTIE, Robert M. Ink-jet printing process for lyocell and cotton fibers. Part 2: The relationship of colour strength and dye fixation to ink penetration. Coloration Technology, 2010, 126, 342−347, <http://dx.doi.org/10.1111/j.1478-4408.2010.00267.x>.
 13. WANG, X., YIN, Yunjie, WANG, Chaoxia. New approach to impart antibacterial effect and improve ink jet printing properties with modified SiO2 sols containing cationic biocides. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2010, 361, 51−55, <http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfa.2010.03.007>.
 14. YUEN, C. W. M., KU, S. K. A., KAN, C. W. in CHOI, P. S. R. A Two-bath method for digital ink-jet printing of cotton fabric with chitosan. Fiber and Polymers, 2011, 8(6), 625−628; <http://dx.doi.org/10.1007/BF02876000>.
 15. YANG, Yiqi, NAARANI, Vamshi. Effect of steaming conditions on colour and consistency of ink-jet printed cotton using reactive dyes. Coloration Technology, 2004, 120, 127−131, <http://dx.doi.org/10.1111/j.1478-4408.2004.tb00218.x>.
 16. KAN, C. W., YUEN, C. W. M. in TSOI, W. Y. Using atmospheric pressure plasma for enhancing the deposition of printing paste on cotto fabric for digital ink-jet printing. Cellulose, 2011, 18, 827−839, <http://dx.doi.org/10.1007/s10570-011-9522-2>.
 17. KOSOLIA, Chrysavgi Th., TSATSARONI, Eforia, NIKOLAIDIS, Nikolaos F. Disperse ink-jet inks: properties and aplication to polyester fibre. Coloration Technology, 2011, 127, 357−364, <http://dx.doi.org/10.1111/j.1478-4408.2011.00334.x>.
 18. YUEN, C. W. M., KAN, C. W., JIANG, S. Q., KU, S. K.A., CHOI, P. S. R. in WONG, K. Y. Optimum condition of ink-jet printing for wool wabric. Fiber and Polymers, 2010, 11(2), 229−233, <http://dx.doi.org/10.1007/s12221-010-0229-z>.
 19. YANG, Yiqi, LI, Shiqi. Cotton fabric inkjet printing with acid dyes. Textile Research Journal, 2007, 73(9), 809−814, <http://dx.doi.org/10.1177/004051750307300910>.
 20. PHATTANARUDEE, K., CHAKVATTANATHAM, K in KIATKAMJORNWONG, S. Pretreatment of silk fabric with amino compounds for ink jet printing. Progress in Organic Coatings, 2009, 64, 405−418, <http://dx.doi.org/10.1016/j.porgcoat.2008.08.002>.
 21. RENFREW, A in HUNTER, M. Reactive dyes for textile fibres : the chemistry of activated [pi]-bonds as reactive groups and miscellaneous topics. Bradford : Society of Dyers and Colourists, 1999, 217.
 22. FORTE TAVČER, Petra, KERT, Mateja, Tiskanje tekstilij – navodila za vaje. Ljubljana, 2010, 89.
 23. GORJANC, Marija, JAZBEC, Katja, MALOPRAV, Anja, GODEC, Mateja, FORTE TAVČER, Petra, SIMONČIČ, Barbara. Oblikovanje »lotosovega efekta« na bombažni tkanini s plazmo, encimi in apreturo sol-gel. Tekstilec, 2012, 55(3), 206−214.
 24. ČERNE, Lidija, HADŽIĆ, Samira, SIMONČIČ, Barbara. Določitev optimalne koncentracije sredstev za pripravo večfunkcionalne vodo- in oljeodbojne ter ognjevarne apreture. Tekstilec, 2013, 56(1), 13−21.
 25. SIMONČIČ, Barbara, TOMŠIČ, Brigita, ČERNE, Lidija, OREL, Boris, JERMAN, Ivan, KOVAČ, Janez, ŽERJAV, Metka, SIMONČIČ, Andrej. Multifunctional water and oil repellent and antimicrobial properties of finished cotton: influence of sol-gel finishing procedure. Journal of Sol-Gel Science and Technology, 2012, 61, 340−354, <http://dx.doi.org/10.1007/s10971-011-2633-2>.
 26. TOMŠIČ, Brigita, SIMONČIČ, Barbara, OREL, Boris, ČERNE, Lidija, FORTE TAVČER, Petra, ZORKO, Mateja, JERMAN, Ivan, VILČNIK, Aljaž, KOVAČ, Janez. Sol-gel coating of cellulose fibres with antimicrobial and repellent properties. Journal of Sol-Gel Science and Technology, 2008, 47, 44−57, <http://dx.doi.org/10.1007/s10971-008-1732-1>.
 27. MAHLTIG, B., TEXTOR, T. Combination of silica sol and dyes on textiles. Journal of Sol-Gel Science and Technology, 2006, 39, 111−118, <http://dx.doi.org/10.1007/s10971-006-7744-9>.
 28. MAHLTIG, B., BÖTTCHER, H., KNITTEL, D. in SCHOLLMEYER, E. Light fading and wash fstness of dyed nanosol-coated textiles. Textile Research Journal, 2007, 74(6), 521−527, <http://dx.doi.org/10.1177/004051750407400610>.
 29. YIN, Yunjie, WANG, Choxia, WANG, Chunxia, WU, Min, TIAN, Anli, FU, Shaohai. Hydrophobic properties and color effects of hybrid silica spin-coating on cellulose matrix. Journal of Sol-Gel Science and Technology, 2011, 46, 6682−6689, doi: 10.1007/s10853-011-5621-6.
 30. YIN, Yunjie, WANG, Chaoxia, WANG, Chunying. An evaluation of the dyeing behavior of sol-gel silica doped with direct dyes Journal of Sol-Gel Science and Technology, 2008, 48, 308−314, <http://dx.doi.org/10.1007/s10971-008-1819-8>.
 31. CHENG, Tong, LIN, Tong, FANG, J., BRADY, Rex. Photochromic Wool Fabrics from a Hybrid Silica Coating. Textile Research Journal, 2007, 77(12), 923−928, <http://dx.doi.org/10.1177/0040517507083523>.
 32. SCHRAMM, Christian, RINDERER, Beate. Dyeing and DP treatment of sol-gel pre-treated cotton fabrics. Fiber and Polymers, 2011, 12(2), 226−232, <http://dx.doi.org/10.1007/s12221-011-0226-x>.
 33. VASILJEVIĆ, Jelena, GORJANC, Marija, TOMŠIČ, Brigita, OREL, Boris, JERMAN, Ivan, MOZETIČ, Miran, VESEL, Alenka, SIMONČIČ, Barbara. The surface modification of cellulose fibres to create super-hydrophobic, oleophobic and self-cleaning properties. Cellulose, 2013, 20(1), 277−289, <http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10570-012-9812-3#page-1>.
 34. ZHANG, Xi, SHI, Feng, NIU, Jia, JIANG, Yuqui, WANG Zhigiang. Superhydrophobic surfaces: from structal control to functional application. Journal of Materials Chemistry, 2008, 18, 621−633, <http://dx.doi.org/10.1039/b711226b>.
 35. YAN, Y.Y., GAO, N. IN BARTHLOTT, W. Mimicking natural superhydrophobic surfaces and grasping the wetting process: Areview on recent progress in preparing superhydrophobic surfaces. Advances in Colloid and Interface Science, 2011, 169, 80−105, <http://dx.doi.org/10.1016/j.cis.2011.08.005>.
 36. SIMONČIČ, Barbara, HADŽIĆ, Samira, VASILJEVIĆ, Jelena, ČERNE, Lidija, TOMŠIČ, Brigita, JERMAN, Ivan, OREL, Boris, MEDVED, Jože. Tailoring of multifunctional cellulose fibres with »lotus effect« and flame retardant properties. Cellulose, 2013, <http://dx.doi.org/10.1007/s10570-013-0103-4>.

 

43 Zbiranje popotrošniških tekstilnih odpadkov v zbirnih centrih po Sloveniji • Zala Žurga in Petra Forte Tavčer Izvleček in reference

Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, Snežniška 5, 1000 Ljubljana

 

Izvirni znanstveni članek
Prispelo 10-2013 • Sprejeto 02-2014

 

Korespondenčna avtorica:
prof. dr. Petra Forte Tavčer
Telefon: +3861 200 32 93
E-pošta: petra.forte@ntf.uni-lj.si

 

Izvleček

Ohranjanje naravnih virov, zmanjšanje škodljivih vplivov nastajanja odpadkov, porabe odlagališčnega prostora in s tem povezanega plačevanja okoljskih taks, preskrba z nizkocenovnimi materiali ter ustvarjanje novih “zelenih” delovnih mest so lahko rezultat organiziranega, smotrnega zbiranja, ki omogoča ponovno uporabo in recikliranje. Ločeno zbiranje odpadkov pomeni strokovno in premišljeno zbiranje, s katerim preprečujemo odlaganje materialov zaradi uhajanja potencialno nevarnih snovi v okolje, kot so odlagališčni plini, odcedne vode, prah in smrad. EU je izdala direktivo, v kateri narekuje ločeno zbiranje tekstilnih odpadkov v temu namenjenih zabojnikih, ki se nahajajo v zbirnih centrih. Zbirni centri so objekti za prevzemanje odpadkov, vključno z njihovim predhodnim razvrščanjem in predhodnim skladiščenjem za namene prevoza do naprave za obdelavo odpadkov. V članku so predstavljeni količina, vrsta in nadaljnje ravnanje z odpadnimi oblačili in tekstilijami, zbranimi v zbirnih centrih po Sloveniji v letu 2012. Podatki so bili zbrani z uporabo deskriptivne metode (spletnega vprašalnika v kombinaciji z osebnim intervjujem) ter obdelani z uporabo deskriptivne statistike. V raziskavo je bilo vključenih 54 od 59 (n = 54) upravljavcev zbirnih centrov, urejenih na območju Slovenije. Večina (78 %) zbirnih centrov zbira oblačila in tekstilije, le 15 odstotkov jih zbira izključno oblačila, medtem ko jih je 2 % prenehalo z ločenim zbiranjem. Povprečni zbirni center, ki zbira oblačila in tekstilije, je v letu 2012 zbral približno 15 ton odpadnih oblačil in tekstilij, medtem ko je povprečni zbirni center, ki zbira le oblačila, zbral približno štiri tone oblačil. Sodelujoči ocenjujejo, da je kakovost zbranih oblačil višja v primerjavi z zbranimi tekstilijami. Med oblačili so zbrali največ majic in srajc ter vrhnjih oblačil, med tekstilijami vzmetnice in posteljnino. Večina upravljavcev zbirnih centrov meni, da ima zbrani tekstil ekonomsko vrednost ter da že obstaja zanimanje za prevzem tekstila. V članku so predstavljeni količina, vrsta in nadaljnje ravnanje z odpadnimi oblačili in tekstilijami, zbranimi v zbirnih centrih po Sloveniji.

Ključne besede: popotrošniški tekstilni odpadki – količina, vrsta, nadaljne ravnanje, zbirni centri, odpadna oblačila,odpadne tekstilje, zbiranje odpadnega tekstila

 

Reference

 1. Textile recycling information sheet. Waste online [dostopno na daljavo], obnovljeno 01. 02. 2011 [citirano 06.12.2013]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.wasteonline.org.uk/>.
 2. MOORE, B. Samuel, AUSLEY, W. Larry. Systems thinking and green chemistry in the textile industry: concepts, technologies and benefits. Journal of Cleaner Production, 2004, 12(6), 585–601, <http://dx.doi.org/10.1016/S0959-6526(03)00058-1>.
 3. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje [dostopno na daljavo]. Agencija Republike Slovenije za okolje, 2012 [citirano 14.11.2013]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.arso.gov.si/soer/odpadki.html>.
 4. Odpadki [dostopno na daljavo]. Agencija RS za okolje [citirano 12.09.2013]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/poro%C4%8Dila/poro%C4%8Dila%20o%20stanju%20okolja%20v%20Sloveniji/odpadki.pdf>.
 5. Uredba o odpadkih [dostopno na daljavo]. Uradni list RS, št. 103/2011 [citirano 15.12.2013]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.uradni-list.si/1/content?id=106484>.
 6. KRAJNC, Damjan. Upravljanje z okoljem, zbrano gradivo [dostopno na daljavo]. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru, 2009 [citirano 14.12.2013]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://atom.uni-mb.si/edu/egradiva/upravljanje_z_okoljem.pdf>.
 7. Zakon o varstvu okolja [dostopno na daljavo]. Uradni list RS, št. 32/1993 [citirano 23.12.2013]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_ZAKO273.html>.
 8. Pravilnik o ravnanju z odpadki [dostopno na daljavo]. Uradni list RS, št. (84/1998) [citirano 25.11.2013]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.uradni-list.si/1/content?id=16660>.
 9. Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališča [dostopno na daljavo]. Uradni list RS, št. 61/2011, sprememba 108/2013 [citirano 23.12.2013]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_URED5762.html>.
 10. Uredba o ravnanju z odpadki [dostopno na daljavo]. Uradni list RS, št. 34/2008, sprememba 103/2011 [citirano 24.12.2013]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_URED4786.html>.
 11. Uredba o odpadkih [dostopno na daljavo]. Uradni list RS, št. 103/2011 [citirano 22.12.2013]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.uradni-list.si/1/content?id=106484#!/Uredba-o-odpadkih>.
 12. Direktiva (2008/98/ES) Evropskega parlamenta in sveta [dostopno na daljavo], Uradni list Evropske unije 22.11.2008 [citirano 23.12.2013]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:SL:PDF>.
 13. Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki [dostopno na daljavo]. Vlada republike Slovenije [citirano 12.12.2013]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/zakonodaja/varstvo_okolja/ operativni_programi/op_komunalni_odpadki.pdf>.
 14. Strategija prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo do leta 2050 [dostopno na daljavo]. Služba vlade RS za podnebne spremembe, april 2011 [citirano 14.12.2013]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.arhiv.svps.gov.si/fileadmin/svps.gov.si/pageuploads/strategija/strategija_delovnogradivo_april2011JS.pdf>.
 15. Non-energy raw materials [dostopno na daljavo]. European Commission Enterprise and Industry [citirano 15.12.2013]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/index_en.htm>.
 16. Tržni instrument za nizkoogljično gospodarstvo v EU [dostopno na daljavo]. Evropsko ekonomsko-socilani odbor, Bruselj, december 2013 [citirano 23.12.2013]. Dostopno na svetovnem spletu: <https://toad.eesc.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=ces%5Cnat%5Cnat620%5CSL%5CCES6 638-2013_00_00_TRA_PA_SL.doc&docid=2962680>.
 17. ALLWOOD, Julian, LAURSEN, Soren, RODRIGUEZ Cecilia Malvido, BOCKEN M. Nancy. Well dressed? The present and future sustainability of clothing and textiles in the United Kingdom. Cambridge, UK : University of Cambridge, Institute for Manufacturing, 2006, 80.
 18. DRAPER, Stephanie, MURRAY, Vicky, WEISSBROD, Ilka. Fashioning Sustainability. A review of the sustainability impacts of the clothing industry. United Kingdom : Forum for the future, 2007, 14.
 19. HOLMBERG, J., KALLE-HENRIK, Robert. Backcasting – a framework for a strategic planning. International Journal of Sustainable Development and World Ecology, 2000, 7(4), 291−308,  <http://www.fysiskplanering.se/ste/tmslm.nsf/attachments/Holmberg%20and%20Robert%202000%20-%20Backcasting%20from%20non-overlapping_pdf/$file/Holmberg%20and%20Robert%202000%20-%20Backcasting%20from%20non-overlapping.pdf>.
 20. Okolje in naravni viri: Okolje, Javni odvoz in odlagališča odpadkov [dostopno na daljavo]. Statistični urad Republike Slovenije [citirano 24.12.2013]. Dostopno na svetovnem spletu: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4244>.
 21. Odpadki. Zakaj nam je tematika pomembna? [dostopno na daljavo]. Agencija Republike Slovenije za okolje [citirano 12.12.2013]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.arso.gov.si/soer/odpadki.html>.
 22. PRANTL, R., TESAR, M., HUBER-HUMER, M., LECHER, P. Changes in carbon and nitrogen pool during in-situ aeration of old landfills under varying conditions. Waste management, 2006, 26(4), 373−380, <http://www.deepdyve.com/lp/elsevier/changes-in-carbon-and-nitrogen-pool-during-in-situ-aeration-of-old-Uw1TXdhxIt>.
 23. Zakaj imajo odloženi odpadki negativen vpliv na okolje? [dostopno na daljavo]. Ministrstvo za okolje in prostor [citirano 15.12.2013]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.arhiv.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/odpadki/zakaj_imajo_odlozeni_odpadki_negativen_vpliv_na_okolje/>.
 24. FLETCHER, Kate. Sustainable fashion in textiles: Design Journey. London : Earthscan, 2008, 212.
 25. VONČINA, Bojana. Recikliranje tekstilnih materialov. Tekstilec, 2010, 53(1), 50−58.
 26. HAWLEY, M. Jana. Textile recycling: A sistem perspective. Recycling in Textiles. Edited by Y. Wang. Cambridge : The textile institute, Woodhead Publishing, 2006.
 27. Socialno podjetništvo [dostopno na daljavo]. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve [citirano 16.12.2013]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/socialno_ podjetnistvo/>.
 28. EKO TCE [dostopno na daljavo]. Tehnološki center za aplikativno ekologijo [citirano 15.12.2013]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.eko-tce.eu/aktualno/56-slovenija-odslej-v-eu-mrei-reuse-centrov.html>.
 29. WOOLRIDGE, C. Anne, GARTH, D. Ward, PHILLIPS, S. Paul, COLLINS, Michael, GRADY, Simon. Life cycle assesment for reuse/recycling of donated waste textiles compared to use of virgin material: An UK energy saving perspective. Resources, Conservation and Recycling, 46, 94−103, doi: 10.1016/j.resconrec.2005.06.006.
 30. Why recycle? [dostopno na daljavo]. Salvation Army Trading Company Ltd. (SATCOL) [citirano 15.09.2012]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.wear2bank.co.uk/Why-recycle>.
 31. Clothing Banks [dostopno na daljavo]. Salvation Army Trading Company [citirano 18.12.2013]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.wear2bank.co.uk/Clothing-Collection-Scheme/Clothing-Banks>.
 32. Statistični Urad Republike Slovenije [dostopno na daljavo]. [citirano 20.10.2013]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=2706101S&ti=&path=./Database/Okolje/27_okolje/02_Odpadki/01_27061_odvoz_odpadkov/&lang=2>.
 33. AVČIČ, Špela. Učinkovito ločeno zbiranje komunalnih odpadkov z uvedbo metode zbiranja od vrat do vrat : magistrsko delo. Kranj, Fakulteta za organizacijske vede, 2012, 51.
 34. ZORE, Jani, MARC, Dušan. Odpadki v Sloveniji – priročnik za ravnanje s komunalnimi odpadki. Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana, 2001, 70.
 35. Zbirni centri za občane [dostopno na daljavo]. [citirano 20.10.2013]. Dostopno na svetovnem spletu:  <http://www.slopak.si/_files/267/Zbirni_centri_za_obcane.xls>.
 36. LIKERT, Renis: A technique for the measurement of attitudes [dostopno na daljavo]. New York, 1932 [citirano 20.10.2013]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.voteview.com/Likert_1932.pdf>.
 37. JUDD, M. Charles, SMITH, R. Eliot, KIDDER, H. Louise. Research Methods in Social relations, Fort Worth : Holt, Rinehart and Winston Inc., 1991.
 38. ŽURGA, Zala. Raziskava izvedena v okviru študija na Naravoslovnotehniški fakulteti, Ljubljana, april 2013.

 

 

PRILOGA

62 Proces • Strokovni članek
Nataša Peršuh

67 Trajnostna moda • Strokovni članek
Almira Sadar

72 Ponovna uporaba kot najboljši način za preprečevanje odpadkov tudi v modi • Strokovni članek
Marinka Vovk

78 Upcycling – ponovna uporaba zavrženih izdelkov
 Marta Abram Zver

 

STROKOVNI DEL

80 Heimtextil 2014 – Trendi in novosti 
Damjana Celcar in Jana Mršnik

87 Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori, ki se nanašajo na odredbo (EU) št. 1007/2011 o tekstilnih imenih. Povzeto po Frequently Asked Questions (FAQs) on Regulation (EU) No 1007/2011 on Textile Names and Related Labelling and Marking of Textile Products

97 Arahne v partnerstvu s Pattern Design pomaga tkalcem

100  Navodila avtorjem